До уваги акціонерів ПрАТ «Комплекс «Либідський»

 

До уваги акціонерів

Приватного  акціонерного товариства «Комплекс «Либідський».

Код ЄДРПОУ: 32768518. Місцезнаходження: Україна, 03039,  м. Київ, вул. М. Грінченка 18

 

Повідомляємо акціонерів Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Либідський» (надалі за текстом – Товариство) про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2013 року об 11.00 за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, офіс Товариства кабінет №310.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 22.04.2013 р.

 

 

Порядок денний:

1.     Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.

2.     Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.

3.     Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

4.     Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

5.     Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

6.     Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

7.     Про затвердження Кодексу (принципів) Корпоративного управління Товариства та Положення про інформаційну політику Товариства.

8.     Про вчинення Товариством значних правочинів на 2013-2014 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

Звітній 2012 р.

Попередній 2011 р.

Усього активів

60 217

60673

Основні засоби

11 775

6945

Довгострокові та фінансові інвестиції

46 347

46447

Запаси

84

104

Сумарна дебіторська заборгованість

1 802

4476

Грошові кошти та їх еквіваленти

73

2

Нерозподілений прибуток

(26 463)

(25 320)

Власний капітал

(22 133)

( 20 991)

Статутний капітал

4 330

4 330

Довгострокові зобов’язання

67 361

67 333

Поточні зобов’язання

14 990

14 331

Чистий прибуток (збиток)

(1 143)

(4 233)

Середньорічна кількість акцій (штук)

86 591 683

86 591 683

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

26

27

 

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться:«26» квітня 2013 року з 10.00 до 10.50 години дня за адресою:Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, 3-й поверх, офіс Товариства, кабінет 310.

Для участі у Загальних зборах необхідно представити:

Акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); Представникам акціонера (акціонерів) – довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином), а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на обговорення Загальних зборів акціонерів можна за адресою та телефоном: 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, 3-й поверх, офіс Товариства, кабінет 310, тел./ф. (044) 529-60-84. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Рябокляч Дмитро Петрович.

 

Наглядова Рада Товариства.