Шановні акціонери ПрАТ «Комплекс «Либідський»

У відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» доводимо до Вашого відома результати голосування по питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 26.04.2012 року

Питання № 1 порядку денного Загальних зборів «Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів».

Результати голосування

«ЗА» – 86 591 061 голосів  що становить 100% голосів присутніх учасників зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили:

1. Обрати до складу лічильної комісії Загальних зборів наступних осіб:

   - Голову лічильної комісії – працівника Товариства Підгірного Ігоря Анатолійовича;

   - Члена лічильної комісії – працівника Товариства Кортишкову Наталію Юріївну.

   - Члена лічильної комісії – представника акціонера Бондар Олену Володимирівну.

2. Обрати президію Загальних зборів у складі:

   - Голова Загальних зборів – Голова Правління Товариства Лісайчук Михайло Юрійович;

   - Секретар Загальних зборів – член Правління Ступак Катерина Володимирівна.

3. Затвердити запропонований Головою зборів регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Питання № 2 порядку денного Загальних зборів «Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.».

Результати голосування

«ЗА» – 86 591 061 голосів  що становить 100% голосів присутніх учасників зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та затвердити результати фінансово-господарської діяльності за            2011 рік.

 

Питання № 3 порядку денного Загальних зборів «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011.».

Результати голосування

«ЗА» – 86 591 061 голосів  що становить 100% голосів присутніх учасників зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 рік.

 

Питання № 4 порядку денного Загальних зборів «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.».

Результати голосування

«ЗА» – 86 591 061 голосів  що становить 100% голосів присутніх учасників зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

 

Питання № 5 порядку денного Загальних зборів «Затвердження звіту Ревізора Товариства за 2011 рік.».

Результати голосування

«ЗА» – 86 591 061 голосів  що становить 100% голосів присутніх учасників зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.

 

Питання № 6 порядку денного Загальних зборів «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.».

Результати голосування

«ЗА» – 86 591 061 голосів  що становить 100% голосів присутніх учасників зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: Не проводити розподіл прибутку у зв’язку зі збитковістю Товариства за результатами діяльності за 2011 рік. Покриття збитків здійснити за рахунок доходів наступних періодів.

 

Питання № 7 порядку денного Загальних зборів «Про відкликання особового складу Наглядової ради Товариства.».

Результати голосування

«ЗА» – 86 591 061 голосів, що становить 100% голосів присутніх учасників зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: відкликати зі складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

Копилова Дениса Валерійовича як уповноваженого представника Відкритого акціонерного товариства «Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» (скорочене найменування ВАТ «КНІФЗТ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»);

Бородинець Олену Вікторівну як уповноваженого представника Публічного акціонерного товариства «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО» (скорочене найменування ПАТ ІК «ІНЕКО»);

Людкевича Станіслава Генріховича як уповноваженого представника Закритого акціонерного товариства «ЛАКМА» (скорочене найменування ЗАТ «ЛАКМА»).

 

Питання № 8 порядку денного Загальних зборів «Про обрання особового складу Наглядової ради Товариства».

Результати голосування

За Публічне акціонерне товариство «Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» в особі уповноваженого представника – 86 591 061 голосів, що становить 33,33% голосів присутніх учасників зборів;

За Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО» в особі уповноваженого представника) – 86 591 061 голосів, що становить 33,33% голосів присутніх учасників зборів;

За Публічне акціонерне товариство «ЛАКМА» в особі уповноваженого представника – 86 591 061  голосів, що становить 33,33% голосів присутніх учасників зборів.

Ухвалили: обрати членів Наглядової ради Товариства з числа запропонованих кандидатур:

Публічне акціонерне товариство «Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» (скорочене найменування ПАТ «КНІФЗТ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ») в особі уповноваженого представника;

Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО» (скорочене найменування ПАТ ІК «ІНЕКО») в особі уповноваженого представника);

Публічне акціонерне товариство «ЛАКМА» (скорочене найменування ПАТ «ЛАКМА») в особі уповноваженого представника.

 

Питання № 9 порядку денного Загальних зборів «Про вчинення Товариством значних правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).».

Результати голосування

«ЗА» – 86 591 061 голосів  що становить 100% голосів присутніх учасників зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2012 – 2013 роки щодо цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, видачі інших боргових зобов’язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акції, укладання договорів іпотеки, застави тощо. Затвердити граничну суму правочинів на рівні 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок). Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинів Наглядовій раді Товариства.

 

Питання № 10 порядку денного Загальних зборів «Затвердження змін до договорів, укладених Товариством.».

Результати голосування

«ЗА» – 86 591 061 голосів  що становить 100% голосів присутніх учасників зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: Питання «Затвердження змін до договорів, укладених Товариством» зняти з розгляду порядку денного.

 

Питання № 11 порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження внутрішніх положень Товариства у нових редакціях.».

Результати голосування

«ЗА» – 86 591 061 голосів  що становить 100% голосів присутніх учасників зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства та затвердити внутрішні положення Товариства в нових редакціях.

 

Питання № 12 порядку денного Загальних зборів «Про розгляд питання щодо передачі Наглядовій раді ПрАТ «Комплекс Либідський» повноважень щодо прийняття рішень стосовно укладання будь-яких договорів між ПрАТ «Комплекс Либідський» та ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на 2012 рік.».

Результати голосування

«ЗА» – 86 591 061 голосів  що становить 100 % голосів присутніх учасників зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: Передати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень стосовно укладання будь-яких договорів між Приватним акціонерним товариством «Комплекс Либідський» та Публічним акціонерним товариством «ПІРЕУС БАНК МКБ» на 2012 рік.

 

Питання № 13 порядку денного Загальних зборів «Вирішення питання щодо делегації Наглядовій раді Товариства повноважень на створення, заснування, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв, нових товариств, затвердження їх статутів та інших внутрішніх документів.».

Результати голосування

«ЗА» – 86 591 061 голосів  що становить 100 % голосів присутніх учасників зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

Ухвалили: Делегувати Наглядовій раді Товариства повноваження на створення, заснування, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв, нових товариств, затвердження їх статутів та інших внутрішніх документів.

 

Питання № 14 порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції».

Результати голосування

«ЗА» – 86 591 061 голосів  що становить 100% голосів присутніх учасників зборів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх учасників зборів;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО

 

Ухвалили: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його в новій редакції.