Річна інформація ПрАТ "Комплекс "Либідський" за 2012 рік

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Лiсайчук М.Ю.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2013

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство «Комплекс Либiдський»

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Приватне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

32768518

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

м. Київ , Голосiївський, 03039, м. Київ, Миколи Грiнченко, 18

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

+38(044)529-60-84 +38(044)529-60-84

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

motor-city.com.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2013

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 81

 

26.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

motor-city.com.ua

в мережі Інтернет

26.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

 

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

Товариство є приватним, тому у звiт включено iнформацiю вiдповiдно п. 1.2 Роздiлу V Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. №1591. ( далi - Положення).
Разом з тим, до складу змiсту рiчної iнформацiї не включено наступнi форми:
1. Товариство лiцензiй (дозволи) на окремi види дiяльностi в звiтному роцi не отримувало.
2. Емтiент до будь-яких об'єднань пiдприємств не належить.
3. Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi товариства, товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.
4. Вiдповiдно до вимог гл. 2, п. 1.5 Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
5. Вiдповiдно до п. 1.2 Роздiлу V Положення "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
6. Вiдповiдно до п. 1.2 Роздiлу V Положення "Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
7.Вiдповiдно до п. 1.2 Роздiлу V Положення "Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
8. Вiдповiдно до п. 1.2 Роздiлу V Положення "Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
9. Товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало. Процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН та iншi цiннi папери, в тому числi i похiднi емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, не випускалися.
10. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.
11. У Товариства вiдсутнi сертифiкати цiнних паперiв в зв'язку з бездокументарною формою iснування акцiй.
12. Вiдповiдно до п. 1.2 Роздiлу V Положення "Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
13. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
14. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з вiдсутнiстю у Товариства боргових цiнних паперiв.
15. Товариство у звiтному перiодi не складало фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
16. Звiт про корпоративне управлiння в складi Iнформацiї про стан корпоративного управлiння згiдно Додатку 38 Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" заповнюється тiльки фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств.
17. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй.

     

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство «Комплекс Либiдський»

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Комплекс "Либiдський"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

03039

3.1.5. Область, район

м. Київ , Голосiївський

3.1.6. Населений пункт

м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

Миколи Грiнченко, 18

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

серiя А01 № 371184

3.2.2. Дата державної реєстрації

23.12.2004

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Голосiївська района в м. Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

4329584.15

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

4329584.15

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "ПIРЕУС БАНК МКБ"

3.3.2. МФО банку

300658

3.3.3. Поточний рахунок

26009009100272

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

Публiчне акцiонерне товариство "ПIРЕУС БАНК МКБ"

 

3.3.5. МФО банку

 

300658

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

26009009100272

 

 

3.4. Основні види діяльності

68.20

Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

45.11

Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами

45.20

Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лiсайчук Михайло Юрiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 045130 23.12.1998 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження**

1982

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

виконавчий директор ТОВ iнвестицiйний аналiтик ТОВ

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Правлiння ПрАТ "Комплекс "Либiдський". Голова правлiння отримує заробiтню плату згiдно штатного розгладу. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 4 роки Попереднi посади: Член Правлiння ПАТ "ЛАКМА" , виконавчий директор ТОВ iнвестицiйний аналiтик ТОВ Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ступак Катерина Володимирiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 754522 06.11.2001 Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвiїни в м. К

6.1.4. Рік народження**

1985

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

юрист ПП "Адвокатська компанiя "Армор", юрист ТОВ "КУА "IНЕКО-IНВЕСТ"

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та положенням "Про правлiння ПрАТ "Комплекс "Либiдський". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 3 Попереднi посади: юрист ТОВ "КУА "IНЕКО-IНВЕСТ", юрист ПП АК "АРМОР" Посадова особа працює та займає посади на iнших пiдприємствах: Основне мiсце роботи - ТОВ "КУА "IНЕКО-IНВЕСТ" (юрист) ( мiсцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. М. Грiнченка, 18) , З листопада 2012 року посадова особа перебуває у декретнiй вiдпустцi.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фуштей Георгiй Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 020625 25.05.2002 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження**

1939

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

40

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "АТП-13002" ( сьогоднi ПАТ) з 25.12.1975 старший iнженер технiчної служби, з 2007 року по теперiшнiй час Член Правлiння ПАТ "АТП-13002", Член Правлiння ПрАТ "Комплекс "Либiський", за сумiсництвом головний iнженер.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про правлiння ПрАТ "Комплекс "Либiдський". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Отримує заробiтню платню згiдно штатного розкладу. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) 40 Попереднi посади: з 1973 року по теперiшнiй час ПАТ "АТП-13002" Посадова особа працює та займає посади Члена Правлiння ПАТ "АТП-13002" та Члена Правлiння ПрАТ "Комплекс "Либiдський".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кортишкова Наталiя Юрiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕС 054299 10.08.1995 Бахчесарайським РВ ГУ МВС України в АРК

6.1.4. Рік народження**

1978

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Цiлюща Євпаторiя" генеральний директор, ТОВ "Техномаст" Генеральний директор, ТОВ "IГ "IНЕКО" Фiнансовий директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi згiдно положень дiючого законодавства України.Отримує заработню плату згiдно штатного розкладу. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 6 Попереднi посади: Генеральний директор ТОВ "Техномаст", ТОВ "Цiлюща Євпаторiя", Фiнансовий директор ТОВ "IГ "IНЕКО" Посадова особа з 2010 року працює на посадi Головного бухгалтера ПрАТ "Комплекс "Либiдський".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ПАТ "КНIФЗТ "IНЕКО РIАЛ IСТЕЙТ"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н 34714705 д/н

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначено Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися про що 27.04.2012 року подано особливу iнформацiю. ( переобрання складу наглядової ради) . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - Попереднi посади: - Юридична осоаба, що є Членом Наглядової ради займає аналогiчнi посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Iнвестицiйна енергетична компанiя "IНЕКО"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н 22925945 д/н

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Полоденням "Про Наглядову раду". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися про що 27.04.2012 року подано особливу iнформацiю. ( переобрання складу наглядової ради). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - Попереднi посади: Юридична особа, що є членом Наглядової ради Товариства займає аналогiчнi посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "ЛАКМА"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

00204625

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про наглядову Раду". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод вiдбулися про що 27.04.2012 року подано особливу iнформацiю. ( переобрання складу наглядової ради). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - Попереднi посади: Юридична особа, що є Членом Наглядової ради займає аналогiчнi посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Ревiзор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сипко Наталiя Леонiдiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 183068 05.05.1998 Саксаганським РВ Кiровоградського УМВС України в Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1964

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Центр стратегiчного розвитку" начальник фiнансового- економiчного управлiння, ТОВ IГ "IНЕКО" Вiце- президент Генеральний директор, заступник вiце-президента генерального директора.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Ревiзора Товариства". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 7 Попереднi посади: начальник фiнансового -економiчного управлiння ТОВ "Центр стратегiчного управлiння", Вiце-президент Генеральний директор ТОВ IГ "IНЕКО", станом на сьогоднiшнiй день заступник Вiце Президента Генерального директора ТОВ IГ "IНЕКО" Посадова особа працює в ТОВ IГ "IНЕКО" на посадi заступника Вiце-Президента Генерального директора ТОВ IГ "IНЕКО" ( мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 62)

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Наглядової ради

ПАТ "КНIФЗТ "IНЕКО РIАЛ IСТЕЙТ"

34714705

 

86590000

99.9981

86590000

0

0

0

Член Наглядової ради

Публiчне акцiонерне товариство "Лакма"

00204625

 

140

0.0002

140

0

0

0

Член Наглядової ради

Публiчне акцiонерне товаристо "Iнвестицiйна енергетична компанiя "IНЕКО"

22925945

 

141

0.0002

141

0

0

0

Голова Правлiння

Лiсайчук Михайло Юрiйович

СО 045130 23.12.1998 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi

 

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Ступак Катерина Володимирiвна

СО 754522 06.11.2001 Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi

 

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Фуштей Георгiй Iванович

МЕ 020625 25.05.2002 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi

 

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Кортишкова Наталiя Юрiївна

ЕС 054299 18.08.1995 Бахчесарайським РВ ГУ МВС України в АРК

 

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Сипко Наталя Леонiдiвна

АК 183068 05.05.1998 Саксаганським РВ Кiровоградського УМВС України в Днiпропетровськiй областi

 

0

0

0

0

0

0

Усього

86590281

99.9985

86590281

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Публiчне акцiонерне товаристо "Корпоративний недиверсифiкований iнвестицiйний фонд закритого типу "IНЕКО РIАЛ IСТЕЙТ"

34714705

03039 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ Миколи Грiнченка, 18

 

86590000

99.9981

86590000

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

д/н

д/н д/н д/н

 

0

0

0

0

0

0

Усього

86590000

99.9981

86590000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

26.04.2012

Кворум зборів**

99.9993

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту проведення зборiв. 2.Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк, затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк. 3.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк. 4.Затвердження Звiту Наглядової ради Товариства за 2011 рiк 5.Затвердження Звiту Ревiзора Товариства за 2011 рiк. 6.Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. 7.Про вiдкликання особового складу Наглядової ради Товариства. 8.Про обрання особового складу Наглядової ради Товариства 9.Про вчинення Товариством значних правочинiв на 2012-2013 рр. Попереднє схвалення значних правочинiв (iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi). 10. Затвердження змiн до договорiв, укладених Товариством. 11. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства та затвердження внутрiшнiх положень Товариства у нових редакцiях . 12. Про розгляд питання щодо передачi Наглядовiй радi ПрАТ «Комплекс Либiдський» повноважень щодо прийняття рiшень стосовно укладання будь-яких договорiв мiж ПрАТ «Комплекс Лиiдський» та ПАТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» на 2012 рiк. 13. Вирiшення питання щодо делегацiї Наглядовiй радi Товариства повноважень на створення, заснування, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, нових товариств, затвердження їх статутiв та iнших внутрiшнiх документiв. 14. Про внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: вiдсутнi Особи, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв:вiдсутнi Результати розгляду питань порядку денного: 1) Одноголосним рiшенням ухвалили: Обрати до складу лiчильної комiсiї Загальних зборiв наступних осiб: Голову лiчильної комiсiї – працiвника ПрАТ «Комплекс Либiдський» Пiдгiрного Iгоря Анатолiйовича; Члена лiчильної комiсiї – працiвника ПрАТ «Комплекс Либiдський» Кортишкову Наталiю Юрiївну. Члена лiчильної комiсiї – представника акцiонера Бондар Олену Володимирiвну. Обрати президiю Загальних зборiв у складi: Голова Загальних зборiв – Лiсайчук Михайло Юрiйович; Секретар Загальних зборiв – представник акцiонера Ступак Катерина Володимирiвна. Затвердити запропонований головою регламент роботи чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2) Одноголосним рiшенням ухвалили: Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011рiк та результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 3)Одноголосним рiшенням ухвалили: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011рiк. 4) Одноголосним рiшенням ухвалили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2011рiк. 5)Одноголосним рiшенням ухвалили: Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2011рiк. 6) Одноголосним рiшенням ухвалили: Не проводити розподiл прибутку у зв’язку зi збитковiстю Товариства за результатами дiяльностi за 2011 рiк. Покриття збиткiв здiйснити за рахунок доходiв наступних перiодiв. 7) Одноголосним рiшенням ухвалили: вiдкликати зi складу Наглядової ради Товариства наступних осiб: Копилова Дениса Валерiйовича як уповноваженого представника Вiдкритого акцiонерного товариства «Корпоративний недиверсифiкований iнвестицiйний фонд закритого типу «IНЕКО РIАЛ IСТЕЙТ» (скорочене найменування ВАТ «КНIФЗТ «IНЕКО РIАЛ IСТЕЙТ»); Бородинець Олену Вiкторiвну як уповноваженого представника Публiчного акцiонерного товариства «Iнвестицiйна енергетична компанiя «IНЕКО» (скорочене найменування ПАТ IК «IНЕКО»); Людкевича Станiслава Генрiховича як уповноваженого представника Закритого акцiонерного товариства «ЛАКМА» (скорочене найменування ЗАТ «ЛАКМА»). 8) Шляхом кумулятивного голосування ухвалили: обрати членiв Наглядової ради Товариства з числа запропонованих кандидатур: Публiчне акцiонерне товариство «Корпоративний недиверсифiкований iнвестицiйний фонд закритого типу «IНЕКО РIАЛ IСТЕЙТ» (скорочене найменування ПАТ «КНIФЗТ «IНЕКО РIАЛ IСТЕЙТ») в особi уповноваженого представника; Публiчне акцiонерне товариство «Iнвестицiйна енергетична компанiя «IНЕКО» (скорочене найменування ПАТ IК «IНЕКО») в особi уповноваженого представника); Публiчне акцiонерне товариство «ЛАКМА» (скорочене найменування ПАТ «ЛАКМА») в особi уповноваженого представника. 9) Одноголосним рiшенням ухвалили: Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв на 2012 – 2013 роки щодо цiнних паперiв, корпоративних прав, нерухомостi, робiт та послуг, залучення кредитних коштiв, надання i отримання позик, видачi iнших боргових зобов’язань, розмiщення цiнних паперiв, iнших нiж акцiї, укладання договорiв iпотеки, застави тощо. Затвердити граничну суму правочинiв на рiвнi 100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень 00 копiйок). Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинiв Наглядовiй радi Товариства. 10) Одноголосним рiшенням ухвалили: Питання «Затвердження змiн до договорiв, укладених Товариством» зняти з розгляду порядку денного. 11) Одноголосним рiшенням ухвалили: Внести змiни до внутрiшнiх положень Товариства та затвердити внутрiшнi положення Товариства в нових редакцiях. 12) Одноголосним рiшенням ухвалили: Передати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо прийняття рiшень стосовно укладання будь-яких договорiв мiж Приватним акцiонерним товариством «Комплекс Либiдський» та Публiчним акцiонерним товариством «ПIРЕУС БАНК МКБ» на 2012 рiк. 13) Одноголосним рiшенням ухвалили: Делегувати Наглядовiй радi Товариства повноваження на створення, заснування, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, нових товариств, затвердження їх статутiв та iнших внутрiшнiх документiв. 14) Одноголосним рiшенням ухвалили: Внести змiни до Статуту Товариства та затвердити його в новiй редакцiї. Рiчнi загальнi збори вiдбулися. Позачерговi збори в 2012 роцi не проводилися.

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.02.2005

78/1/05

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA 1020491007

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.05

86591683

4329584.15

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Лiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не вiдкривався. Процентнi, дисконтнi, цiльовi (безвiтсотковi) облiгацiї, iншi цiннi папери в тому числi i похiднi емiтентом не випускамися. Додаткова емiсiя не проводилась. Цiннi папери емiтента розмiщенно шляхом закритого (приватного ) розмiщення.

 

07.06.2010

347/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA 1020491007

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.05

86591683

4329584.15

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Лiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не вiдкривався. Процентнi, дисконтнi, цiльовi (безвiтсотковi) облiгацiї, iншi цiннi папери в тому числi i похiднi емiтентом не випускамися. Додаткова емiсiя не проводилась. Цiннi папери емiтента розмiщенно шляхом закритого (приватного ) розмiщення. Свiдоцтво видане в зв"язку зi змiною найменування Товариства.

 


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

6944.8

1775.3

0

0

6944.8

1775.3

будівлі та споруди

6818.8

11639.4

0

0

6818.8

11639.4

машини та обладнання

9

0

0

0

9

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

6944.8

11775.3

0

0

6944.8

11775.3

Опис

Станом на 31.12.2012 р. за даними бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв складає 14521,1 тис. грн. Знос основних засобiв складає 2745,8 тис. грн.(18,9%). Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Термiн експлуатацiї: 1. Будiвлi та споруди - 25 рокiв; 2. Машини та обладнання - 6 рокiв; 3. Транспортнi засоби - вiдсутнi. 4. Iншi- вiдсутнi. В 2012 роцi залишкова вартiсть основних фондiв зросла за рахунок ремонтiв та модернiзацiї.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-22133.2

-20990.7

Статутний капітал (тис. грн.)

4329.6

4329.6

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

4329.6

4329.6

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Ризниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить (26 462,8) тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить (26 462,8) тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить (25 320,3) тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить (25 320,3) тис. грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства (або, згiдно iз Законом "Про акцiонернi товариства", товариство зобов'язане протягом 10 мiсяцiв з дати настання такої невiдповiдностi усунути її).

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

67360.5

X

X

у тому числі:

 

Кредит банку

25.01.2008

67360.5

10

13.01.2013

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

14989.8

X

X

Усього зобов'язань

X

82350.3

X

X

Опис:

д/н


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

26.04.2012

27.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.03.2012

27.03.2012

Відомості про проведення загальних зборів


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): З питань порядку денного голосувння здiйснювалося звичайними бюлетенями, а з питань обрання огранiв управлiння Товариством бюлетнями для кумулятивного голосування

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводилися i не скликалися.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

20

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У Наглядовiй радi Товариства не створювалися жоднi комiтети

Інші (запишіть)

д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Члени Наглядової ради працюють на безоплатнiй основi згiдно затверженого загальними зборами Положення та контрактiв.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

На загальних зборах ( питання 7,8 порядку денного) було вiдкикано попереднiй склад Наглядової ради та шляхом кумулятивного голосування обрано новий склад ради.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Так

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Так

Так

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): Немає

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Ухвалено положення про дiяльнiсть Ревiзора Товариства.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

В зв"язку з закiнченням термiну дiї сертифiкатiв аудитора

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

 

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Перевiрки фiнансово-господарськї дiяльностi товариства проводились на вимогу iпотекодежателя.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Ревiзiйна комiсiя не створювалась, а тому перевiрки не проводились.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Товариство вiдкртио до плiдної спiвпрацi з потенцiйними iнвесторами

X

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Згiдно вимог законодавства щодо пеерведення випуску акцiй з документарної в бездокументарну форму, що призвело до змiни реєстратора товариства на депозитарiй

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс Корпоративного управлiння Товариством не затвержувався. ( Кiлькiсть акцiонерiв товариства складає 5 осiб, акцiї розмiщено виключно шляхом закритого(приватного) розмiщення.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя не публiковалася

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Iнформацiя вiдсутня

 

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Товариство не є фiнансовою установою

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Товариство не є фiнансовою установою

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Товариство не є фiнансовою установою

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Товариство не є фiнансовою установою

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Товариство не є фiнансовою установою

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Товариство не є фiнансовою установою

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Товариство не є фiнансовою установою


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

 

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство «Комплекс Либiдський»

за ЄДРПОУ

32768518

Територія

 

за КОАТУУ

8036100000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

232

Орган державного управління

 

за КОДУ

-

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників

26

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

03039, м. Київ, вул. М. Грiнченка, 18

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2012 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

2689.9

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

6944.8

11775.3

- первісна вартість

031

9217.6

14521.1

- знос

032

( -2272.8 )

( -2745.8 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

46447.2

46347.2

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

56081.9

58122.5

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

104.3

84.2

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

4476.1

1801.5

- первісна вартість

161

4476.1

1801.5

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

1.8

72.7

- у тому числі в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

4582.2

1958.4

III. Витрати майбутніх періодів

270

8.7

136.2

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

60672.8

60217.1

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

4329.6

4329.6

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-25320.3

-26462.8

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

-20990.7

-22133.2

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

67332.7

67360.5

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

7022.2

2318.2

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

591.4

0

- зі страхування

570

1.5

0

- з оплати праці

580

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

6715.7

12671.6

Усього за розділом IV

620

14330.8

14989.8

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

60672.8

60217.1

 

Примітки

д/н

Керівник

Лiсайчук Михайло Юрiйович

Головний бухгалтер

Кортишкова Наталiя Юрiївна


Форма N 2-м

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

за аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

15007.8

14149.6

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( -2501.3 )

( -2358.3 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

12506.5

11791.3

Інші операційні доходи

040

148.0

61.2

Інші доходи

050

4246.0

331.3

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

16900.5

12183.8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( -10278.0 )

( -9148.6 )

Інші операційні витрати

090

( -136.4 )

( -130.7 )

у тому числі:

091

0

0

 

092

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

100

( -7622.1 )

( -7132.6 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( -18036.5 )

( -16411.9 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

-1136.0

-4228.1

Податок на прибуток

140

( -6.5 )

( -5.2 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

-1142.5

-4233.3

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0

 

Примітки

д/н

Керівник

Лiсайчук Михайло Юрiйович

Головний бухгалтер

Кортишкова Наталiя Юрiївна


Інформація щодо аудиторського висновку

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС «ЛИБIДСЬКИЙ»
за перiод з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.
за результатами перевiрки незалежної аудиторської фiрми  

ТОВ « Аудиторська фiрма «Добсон-консалтинг»
згiдно з договором № 0022 вiд «01» березня 2013 р.
м. Київ «19» Квiтня 2013 р.
 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Адмiнiстрацiї Приватного акцiонерного товариства «Комплекс «Либiдський».
 

Аудиторською фірмою «Добсон-консалтинг» була проведена аудиторська перевірка річних фінансових звітів Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Либідський», крім статей цих звітів, що стосуються нарахування та сплати податкових платежів та зборів і їх похідних статей, а саме: Баланс Ф1-м, Звіт про фінансові результати Ф2-м, складених за результатами господарювання за період що перевірявся, з метою висловлення незалежної думки стосовно:

  • фінансової звітності Товариства в цілому;
  • розкриття інформації Товариства в фінансовій звітності за видами активів у відповідності з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні;
  • розкриття інформації Товариства в фінансовій звітності про зобов'язання у відповідності з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні;
  • розкриття інформації Товариства в фінансовій звітності про власний капітал у відповідності з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні;
  • розкриття інформації Товариства в фінансовій звітності про Статутний капітал (фонд) у відповідності з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні;

·        розкриття інформації Товариства в фінансовій звітності щодо обсягу чистого прибутку у відповідності з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні.

Перевірка проводилась згідно вимог Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства, «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, що прийняті в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішеннями Аудиторської палати України, а саме: МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», та з урахуванням Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 №1360, що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за №1358/20096 та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  19 грудня 2006 року № 1591 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкута зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 року за № 97/13364. Рішення ДКЦПФР від 20 жовтня 2011 року „Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року № 1471/20209.

Аудиторська перевірка була підготовлена та спланована з достатнім рівнем впевненості про те, що фінансова звітність не має суттєвих викривлень. Шляхом інспектування, огляду, підтвердження і розрахунків було виконано незалежні процедури аудиторської перевірки, щоб отримати таку кількість аудиторських доказів, яка дозволила сформувати аудиторську думкупро те, що компоненти фінансової звітності, фінансова звітність не містять суттєвих викривлень. Незалежні процедури перевірки проводилися для отримання доказовості повноти, точності і правдивості даних, котрі обробляються системою обліку ПрАТ «Комплекс «Либідський».

Суцільно були перевірені установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та присвоєння статистичних кодів, фінансова звітність за 2012 рік, регістри синтетичного обліку. Вибірково – свідоцтва на здійснення господарської діяльності, первинна та інша документація, що характеризує фінансово-господарську діяльність підприємства.

На думку аудитора, зібрана в процесі перевірки інформація забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки аудитора.

Аудиторська перевірка здійснювалась за фактичною адресою розміщення ПрАТ «Комплекс «Либідський»: м. Київ, вул. М. Грінченка, буд. 18.

Окремі частини даного висновку не можуть трактуватися окремо, а тільки в логічно-послідовному зв'язку з повним текстом даного документу, приймаючи до уваги всі наведені в ньому припущення та обмеження.

Даний висновок складено станом на «19» Квітня 2013 року. Всі включені в даний документ припущення та висновки потрібно відносити виключно на вказану дату. Замовник одноосібно несе відповідальність за всі юридично значимі рішення, прийняті ним самостійно в зв'язку з даним аудиторським висновком.

Зміст

1. Вступний параграф. 25

1.1. Основні відомості про Товариство. 25

1.2. Опис аудиторської перевірки. 25

1.2.1. Форма ведення бухгалтерського обліку. 25

1.2.2. Облікова політика. 25

1.2.3. Розкриття інформації за видами активів. 25

1.2.4. Розкриття інформації про зобов’язаннями. 25

1.2.5. Розкриття інформації про власний капітал. 25

1.2.6. Фінансові результати діяльності25

1.2.7. Аналіз показників фінансової звітності.25

2. Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів. 25

3. Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності25

4. Аудиторська думка. 25

4.1 Підстава для висловлення умовно-позитивної думки. 25

4.2 Умовно-позитивна думка. 25

5. Інша допоміжна інформація, щодо якої в окремих параграфах аудитор висловлює думку. 25

5.1.Відповідності вартості чистих активів. 25

5.3 Значні правочини.25

5.4 Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства. 25

5.5 Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.25

6. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)25

 

1. Вступний параграф

1.1. Основні відомості про Товариство

ПрАТ «Комплекс «Либідський»

Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 № 371184, видане Голосієвською районною у м. Києві Державною адміністрацією

Виписка з ЄДРПОУ серія ААВ №  543279  від 22.08.2012 року

Довідка про внесення до реєстру підприємств та організацій України

Довідка АА № 640330, дата первинної реєстрації 25.12.2003 р., дата останньої реєстраційної дії 23.06.2012 року

Основні види діяльності (за КВЕД):

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний),

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами,

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів,

47.30 Роздрібна торгівля пальним,

49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Інституційний сектор економіки за KICE

S.11002 Приватні нефінансові корпорації

Голова правління

Лісайчук Михайло Юрійович

Місце знаходження 

03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 18

1.2. Опис аудиторської перевірки

1.2.1. Форма ведення бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік товариства ведеться за допомогою спеціалізованої бухгалтерської комп'ютерної програми «1-С.7.7» - у січні 2013 року відбувся перехід на нову версію комп'ютерної програми 1С «1С:Бухгалтерія.8.2». Бухгалтерський облік на товаристві у звітному періоді систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку дій або подій, які викликають зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі товариства, як це передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.99 р. Товариство складає фінансову звітність у відповідності до вимог П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва».

1.2.2. Облікова політика

На товаристві використовується План рахунків та Інструкція його застосування затверджені наказом Міністерством Фінансів України за №291 від 30.11.99 р. В періоді, що перевірявся,  облікова політика відповідає вимогам ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України, що визначають принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності та не суперечать міжнародним стандартам.

1.2.3. Розкриття інформації за видами активів

Необоротні активи

Облік основних засобів в складі необоротних активів ведеться по інвентарних об'єктах. Класифікація основних засобів відповідає нормам П(С)БО-7 «Основні засоби». Балансова вартість основних засобів станом на 31.12.2012 року складає 11 775,3 тис. грн., що відповідає значенню рядка 030, первісна вартість складає 14 521,1 тис. грн., амортизація – 2 745,8 тис. грн., що відповідає значенню рядків 031 та 032 Балансу Товариства. Амортизація по основних засобах нараховувалась за прямолінійний методом, що не суперечить вимогам П(С)БО-7.

Станом на 31.12.2012 року довгострокові фінансові інвестиції складають 46 347,2 тис. грн., що відповідає значенню рядка 040 Балансу Товариства.

Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2012 року складаються з:

ü   внеску  в статутний капітал ТОВ «Техномаст» на загальну суму 18 812,22 тис.грн.;

ü   акції ВАТ ІЕК Інеко на загальну суму 26 204,95 тис. грн.;

ü   акції інших підприємств на загальну суму 1 330,04 тис. грн.

Оборотні активи

У складі оборотних активів Товариства за даними балансу станом на 31.12.2012 року обліковуються виробничі запаси, дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги), грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті.

Виробничі запаси станом на 31.12.2012 року складають 84,2 тис. грн., що відповідає значенню рядка 100 Балансу Товариства.

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) станом на 31.12.2012 року складає 1 801,5 тис. грн., що відповідає значенню рядка 160 Балансу Товариства. Дана заборгованість обліковується на рахунуку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками».

Облік дебіторської заборгованості ведеться у відповідності до  П(С)БО № 10 «Дебіторська заборгованість», яка рахується на балансі, підтверджується первинними документами.

Ведення касових операцій на Підприємстві здійснюється у відповідності з Положенням «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженим постановою НБУ від 15.12.2004 року за № 637, із змінами та доповненнями.

Банківські операції на Підприємстві здійснюються у відповідності з Інструкцією «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою НБУ від 21.01.2004 року за № 22, з урахуванням доповнень та змін.

Облік операцій по банківським рахункам ведеться на рахунках 311 «Поточні рахунки в банках», 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті».

Проведені операції підтверджені виписками банку та додатками до них.

Станом на 31.12.2012 року залишок грошових коштів на рахунках в банках в національній валюті становить 72,7 тис. грн., що відповідає значенню рядка Балансу 230.

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2012 року складають — 136,2 тис. грн., що відповідає значенню рядка 270 Балансу Товариства.

На думку аудитора, статті активу балансу справедливо й достовірно розкривають інформацію за видами активів товариства станом на 31.12.2012 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

1.2.4. Розкриття інформації про зобов’язаннями

В розділі ІІІ «Довгострокові зобо’язання» пасиву балансу відображено заборгованість по кредиту перед ПАТ «Піреус Банк МКБ» по договору №К/08-05/КД від 25.01.2008 року. Станом на 31.12.2012 року дана заборгованість становить 67 360,5 тис. грн, що відповідає значенню рядка 480 Балансу.

В розділі IV "Поточні зобов'язання" пасиву балансу відображені кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; інші поточні зобов’язання.

Станом на 31.12.2012 року кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги складає 2 318,2 тис. грн., що відповідає значенню рядка Балансу 530.

Станом на 31.12.2012 року інші поточні зобов’язання становлять 12 671,6 тис. грн, що відповідає значенню рядка Балансу 610. До складу інших поточних зобов’язань входить заборгованість по нарахованим відсоткам.

Перевірка правильності нарахування та сплати податкових платежів та зборів не проводилась.

Визнання та оцінка зобов'язань на Товаристві в цілому відповідає вимогам П(С)БО-11 «Зобов'язання».

На думку аудитора пасив балансу справедливо й достовірно розкриває інформацію про зобов'язання Товариства станом на 31.12.2012 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

1.2.5. Розкриття інформації про власний капітал

Власний капітал товариства станом на 31.12.2012 року становить (22 133,2) тис. грн., в тому числі:

·        статутний капітал – 4 329,6 тис. грн.;

·        непокритий збиток – 26 462,8 тис. грн.

Інформацію про засновників та кціонерів станом на 31.12.2012 року наведено нижче:

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Кількість акцій,

% Статутного фонду

Засновники

Відкрите акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО»

22925945

01601, м. Київ, вул. Пушкінська, 27

10 000

0,01 %

 

Відкрите акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство 13002»

03114307

03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, буд. 18

86 581 683

99,99%

Акціонери

ПАТ «Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ»

34714705

Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18

86590000

(99,9981%)

ПАТ «АТП 13002»

03114307

03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 62  А

 

 780

(0,0009%)

 

ПАТ «Лакма»

00204625

04074м.Київ, вул.Коноплянська, 12

140

 (0,0002%)

«Уест Мідлендс Холдинг Корп.» Британські Віргірські острови

222961

Британські Віргінські острови 9657 Брит.Вірджінові острови

Torntola Wickam’s Cay

622

(0,0007  %)

 

ПАТ «ІК«ІНЕКО»

22925945

03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 62  А

141

(0,0002%)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій,

% Статутного фонду

Загальна кількість фізичних осіб, що володіють акціями Товариства складає 0 (якщо їх к-ть > 10 осіб, і їх частка складає < 10% - достатньо вказати загальну кількість ФО)

Усього

100,00 %

Статутний капітал було сформовано з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної вартості:

Акції Товариства

(за категоріями і типами)

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість акцій (грн.)

Частка у Статутному капіталі (%)

Прості іменні

86 591 683 шт.

0,05 грн. (нуль гривень, п’ять копійок)

100%

Усі акції Товариства є іменними. Форма випуску акцій бездокументарна. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

Згідно протоколу №8  від 26.04.2012  року Загальними зборами акціонерів була затверджена нова редакція Статуту Товариства. Державну реєстрацію даного статуту було здійснено 08.05.2012 року за реєстраційним № 10681050021002906.

Аудит підтверджує, що станом на 31.12.2012 р. статутний капітал ПрАТ «Комплекс «Либідський» сформований та становить 4 329,6 тис. грн.

Аналітичний облік статутного капіталу відображається на балансовому рахунку 40 «Статутний капітал» своєчасно та достовірно.

Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, співставні з регістрами обліку, балансом, звітом про фінансові результати. Станом на 31.12.2012 року статутний фонд (капітал) товариства сформовано повністю.

На думку аудитора, порядок формування статутного капіталу відповідає вимогам діючого законодавства України. Статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно розкривають інформацію про власний капітал товариства станом на 31.12.2012 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

1.2.6. Фінансові результати діяльності

За даними обліку протягом року Товариство отримало збиток у розмірі 1 142,5 тис. грн. Методика визначення фінансового результату за 2012 рік в цілому відповідає вимогам П(С)БО -
25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

На думку аудитора фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва справедливо й достовірно розкриває інформацію про обсяг збитку товариства за 2012 ріквідповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

1.2.7. Аналіз показників фінансової звітності.

На підставі отриманих облікових даних ми розрахували та проаналізували показники фінансового стану ПрАТ «Комплекс «Либідський». Дані представлені в таблиці.

Назва показника

Розрахунок показника, тис. грн.

Значення показника

Відхилення

Нормативне значення

 

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На  початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності

1,8 / 14 330,8

72,7 / 14 989,8

0,0

0,0

0,0

> 0,

збільшення

2.Коефіцієнт покриття

4 582,2 / 14 330,8

 

1 958,4 / 14 989,8

0,32

0,13

-0,19

> 1

3.Коефіцієнт платоспроможності

-20 990,7 / 60 672,8

-22 133,2 / 60 217,1

-0,35

-0,37

0,02

> 0,5

4.Коефіцієнт швидкої ліквідності

(4582,2-104,3) / 14330,8

(1958,4-84,2) / 14989,8

0,31

0,13

-0,18

0,6 – 0,8

5.Коефіцієнт фінансування

81 663,5 / (20990,7)

82 350,3 / (22 133,2)

-3,89

-3,72

0,17

<1 зменшення

Інтерпретація отриманих показників:

Ø      Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових зобов`язань може бути сплачена терміново, тобто за рахунок самої ліквідної частини оборотних активів. Товариства станом на 31.12.2012 року не може погасити свої короткострокові зобов’язання.

Ø      Коефіцієнт покриття розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань підприємства та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань.

Ø      Коефіцієнт платоспроможності розраховується як відношення власного капіталу до підсумку балансу і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність.

Ø      Коефіцієнт швидкої ліквідності показує наскільки найбільш термінові зобов’язання покритті ліквідними активами. Значення даного показника дуже низьке, що свідчить про неможливість швидкого погашення поточних зобов’язань.

Ø      Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення довгострокових, поточних зобов’язань до власного капіталу Товариства. Цей коефіцієнт показує можливість погашення своїх зобов’язань за рахунок власного капіталу.

Висновок:Фінансовий аналіз показав, що розраховані показники значно нижче нормативних значень, що свідчить про незадовільний фінансовий стан Товариства. Товариство є низьколіквідним, залежним від залучених коштів, а також має низьку платоспроможність. Виходячи з вище наведеного, можна зробити висновок, що Товариство станом на 31.12.2012 року  має нестійке фінансове становище, та потребує термінового покращення свого фінансового становища,  якщо не прийняти ніяких дій по покращенню фінансового становища, то подальше безперервне функціонування стане неможливим, і Товариство опиниться банкрутом.

2. Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів

Відповідальність за фінансову звітність несе керівництво суб’єкта перевірки. В наші обов'язки входить висловлювання думки про цю фінансову звітність на основі проведеної нами аудиторської перевірки.

За відповідне надання інформації, несе управлінський персонал ПрАТ «Комплекс «Либідський», у тому числі за:

  • ведення відповідних облікових записів;
  • здійснення заходів внутрішнього контролю;

·        вибір та застосування облікової політики та охорона активів підприємства.

3. Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які  відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

4. Аудиторська думка

Складання аудиторського висновку  щодо повного комплекту фінансової звітності регламентується МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності»,  МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора». У зв’язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний аудиторський висновок складено відповідно до   МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора».

4.1 Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Аудитору була надана довідка, що у Товариства не було подій, які відповідають визначенню «події після дати балансу», а також, про те, що не відбулися будь-які інші події, що можуть загрожувати здатності продовжувати господарську діяльність на безперевній основі.

Ми не перевіряли статті річної фінансової звітності, що стосуються нарахування та сплати податкових платежів та зборів і їх похідних статей, оскільки це не передбачено договором на здійснення аудиту. Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов’язань, оскільки був призначений після дати її проведення.

Товариство складає фінансову звітність у відповідності до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», тому його фінансова звітність представлена двома формами: Ф1-м «Баланс», Ф2-м «Звіт про фінансові результати».

Аудитор не отримав повного розуміння основних заходів, які товариство використовувала для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовою звітністю, включаючи ті, що стосуються доречних для аудиту заходів контролю, а також те, як товариство ініціює заходи з виправлення недоліків у своїх заходах (МСА 315 „Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища”).

На думку аудитора, за винятком обмежень наведених у другому  та четвертому абзацах цього розділу, статті активу балансу справедливо й достовірно у всіх суттєвих аспектах розкривають інформацію за видами активів товариства станом на 31.12.2012 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Статті пасиву балансу справедливо й достовірно у всіх суттєвих аспектах розкривають інформацію про зобов'язання товариства станом на 31.12.2012 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

На думку аудитора, статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про формування Статутного капіталу (фонду) товариства станом на 31.12.2012 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

За винятком обмежень наведених у другому абзаці цього розділу, звіт про фінансові результати справедливо й достовірно у всіх суттєвих аспектах, розкриває інформацію про обсяг чистого збитку за результатами діяльності протягом 2012 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

4.2 Умовно-позитивна думка

Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє  зако­нодавчі і нормативні вимоги, що діють в Україні. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність Товариства за рік, який закінчився 31.12.2012 року, подає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан та фінансові результати відповідно до П(С)БО.

5. Інша допоміжна інформація, щодо якої в окремих параграфах аудитор висловлює думку

5.1.Відповідності вартості чистих активів

На основі даних Балансу станом на 31.12.2012 року Товариство здійснило розрахунок вартості чистих активів.

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

- 22 133,2

-20 990,7

Статутний капітал (тис. грн.)

4 329,6

4 329,6

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

4 329,6

4 329,6

Опис

Ризниця мiж розрахунковою вартістю чистих активів i статутним капіталом на кінець звітного періоду становить (26 462,8) тис. грн. Різниця мiж розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить (26 462,8) тис. грн. Різниця мiж розрахунковою вартістю чистих активів i статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить (25 320,3) тис. грн. Різниця мiж розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить (25 320,3) тис. грн.

Висновок

Вартість чистих активів Товариства менша вiд статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не дотримуються.

 

Вартість чистих активів Товариства  визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахункова вартість чистих активів за звітний період складає (22 133,2) тис. грн. Статутний капітал станом на 31.12.2012 року складає 4 329,6 тис. грн. Таким чином, різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить (26 462,8) тис. грн.

Розрахункова вартість чистих активів за 2012 рік обчислена виходячи з порядку розрахунку вартості чистих активів наведеному в Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів, затверджених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.04, а саме вартість чистих активів дорівнює різниці активів та зобов’язань станом на 31.12.2012 р.

У відповідності до п. 3 ст.155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

5.2 Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю

Під час виконання завдання   Аудитор  здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

В результаті проведення аудиту Товариства аудитором не було встановлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до комісії разом з фінансовою звітністю.

5.3 Значні правочини.

За даними річної фінансової звітності Товариства вартість активів на початок року складає 60 672,8 тис. грн.  Мінімальна сума правочину, яка підлягає дослідженню Аудитором  складає 6 067,3 тис. грн.

ПрАТ «Комплекс «Либідський» у 2012 році не мало виконання правочинів, які відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» визнано значними (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності).

5.4 Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства.

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється відповідно до:

·                   Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів;

·                   Рішення загальних зборів акціонерного Товариства .

Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів; Наглядова рада; Правління; Ревізор.

Голову Правліннябуло обрано та затверджено Лісайчука М.Ю. Повноваження Голови Правління Лісайчука М.Ю. підтвержено протоколом Наглядової ради № 09/12 від 26.04.2012 року., строком на 3 роки або до наступного переобрання.

Протягом 2012 року у Товариствівідбувалися наступні зміни, а саме рішенням Загальних зборів  акціонерів  Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Либідський», протоколом №8 від 26 квітня  2012 року було обрано наступний особовий склад Наглядової ради Товариства, а саме:

1. Публічне акціонерне товариство «Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» (скорочене найменування ПАТ «КНІФЗТ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ») в особі уповноваженого представника;

2.      Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО» (скорочене найменування ПАТ ІК «ІНЕКО») в особі уповноваженого представника);

3.      Публічне акціонерне товариство «ЛАКМА» (скорочене найменування ПАТ «ЛАКМА») в особі уповноваженого представника.

Зміни, що відбулися у Товаристві були вчиненні відповідно до чинного законодавства України.

Посада внутрішнього аудитора в Товаристві не передбачена.

5.5 Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

В результаті проведення аудиту Товариства аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

6. Основні відомостіпро аудитора (аудиторську фірму)

Назва аудиторської фірми

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Добсон-консалтинг»

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

№ 1909 від 30.03.2001 р., видане рішенням Аудиторської палати України № 100; термін дії подовжено до 27.01.2016 р. Рішенням № 227/3 від 27.01.2011 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть здійснювати аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Серія АБ № 001430 від 28.04.2011 р., видане Рішенням ДКЦПФР № 469; термін дії – до 27.01.2016 р.

Серія П № 000016 від 12.02.2013 року, видане НКЦПФР, термін дії до 27.01.2016 року

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Серія А № 000593 від 29.07.2004 р., внесено до реєстру відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 29.07.2004 р. № 1888. Термін дії – до 27.12.2013 р.

Юридична адреса

Україна, 04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф. 89

Місцезнаходження (фактична адреса)

 

Україна, 04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф. 89

Телефон (факс)

(044) 492-25-43, 492-79-47 (багатоканальні)

Місце проведення аудиту

Україна, 03039, м. Київ, вул. Грінченка, буд.18

Аудиторський висновок, складений українською мовою на 15 аркушів (Додатки-Фінансова звітність , а саме Баланс(Ф-1м), звіт про фінансові результати(Ф-2м) надано адміністрації ПрАТ «Комплекс «Либідський» в трьох екземплярах «19» Квітня 2013 року.

19 Квітня 2013 року

Директор ТОВ «АФ «Добсон-консалтинг»

 

Слугіна С.А.

Сертифікат «А» № 001885 продовжено до 27.12.2013 року згідно рішення Аудиторської Палати України № 195/2 від 30.10.2008 року

 

 

М.П.