Річна інформація ПАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13002" за 2012 рік

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 

 

Голова Правлiння

 

 

 

Анiкушин В.М.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2013

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13002"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

03114307

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

м. Київ , Голосiївський, 03039, м. Київ, Миколи Грiнченко, 18

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(044) 529-60-84 (044) 529-60-90 (044) 529-60-84 (044) 529-60-90

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

03114307@emitent.net.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2013

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 81

 

26.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

motor-city.com.ua

в мережі Інтернет

26.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

Товариство є публiчним , тому у звiт включено iнформацiю вiдповiдно п. 1. Глави 2 Роздiлу V Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. №1591. ( далi - Положення).
Разом з тим, до складу змiсту рiчної iнформацiї не включено наступнi форми:
1. Емтiент до будь-яких об'єднань пiдприємств не належить.
2. Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi товариства, товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.
3. Вiдповiдно до вимог гл. 2, п. 1.5 Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
4. Товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало. Процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН та iншi цiннi папери, в тому числi i похiднi емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, не випускалися.
5. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.
6. У Товариства вiдсутнi сертифiкати цiнних паперiв в зв'язку з бездокументарною формою iснування акцiй.
7. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
8. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з вiдсутнiстю у Товариства боргових цiнних паперiв.
9. Звiт про корпоративне управлiння в складi Iнформацiї про стан корпоративного управлiння згiдно Додатку 38 Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" заповнюється тiльки фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств.
10.Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня в зв’язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй.
11.Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: ( вiдсутня) Пункти а), б), в), г). г') - Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй.
12.Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (Договорами позики) права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включенi до складу iпотечного покриття – Немає
13.Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - Товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.
14.Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв. НЕМАЄ - Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.
15. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй.

     

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13002"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Автотранспортне пiдприємство 13002"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

03039

3.1.5. Область, район

м. Київ , Голосiївський

3.1.6. Населений пункт

м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

Миколи Грiнченко, 18

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

АБ 855412

3.2.2. Дата державної реєстрації

31.12.1991

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Голосiївська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

1044760

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

1044760

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КIПРУ"

3.3.2. МФО банку

320940

3.3.3. Поточний рахунок

26002335301

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

вiдсутнiй

 

3.3.5. МФО банку

 

д/н

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

д/н

 

 

3.4. Основні види діяльності

49.31

Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення (основний)

45.20

Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв,

68.20

Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування(крiм надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi)

339239

31.05.2007

ГОЛОВАВТОТРАНСIНСПЕК ЦIЯ

30.05.2012

Опис

Термiн дiї лiцензiї закiнчився 30.05.2012 року, емiтент не подав докiментiв на її подовження.

 

Надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi

339238

31.05.2007

ГОЛОВАВТОТРАНСIНСПЕК ЦIЯ

30.05.2012

Опис

Термiн дiї лiцензiї закiнчився 30.05.2012 року, емiтент не подав докiментiв на її подовження.ї

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по м.Києву

19030825

01032Україна м. Київ бульвар Шевченка, 50-Г,

0.0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

д/н

д/н д/н д/н

0.0

Усього

0.0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 4 (чотири). Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0 (нуль). Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 (нуль). Фонд оплати працi: 48,4 тис.грн. ФОП не змiнився по вiдношенню до 2011 року. Товариство не проводить самостiйної кадрової програми.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада- Голова Правлiння

 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Анiкушин Володимир Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - СН 326896 29.11.1996 Харкiвське РУ ГУ МВС в м. Києвi

6.1.4. Рік народження**1955

6.1.5. Освіта**Вища

 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**37

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "АЛЬТАЇР", Начальник вiддiлу.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн
у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Стаж керiвної роботи (рокiв) – 37 Попереднi посади: д/в/ Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

6.1.1. Посада  - Член Правління

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фуштей Георгiй Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- МЕ 020625 31.05.2002 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi;

6.1.4. Рік народження**1939

6.1.5. Освіта**вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**40

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "АТП-13002" з 25.12.1975 старший iнженер технiчної служби, з 2007 року по теперiшнiй час Член Правлiння ВАТ "АТП-13002", Член Правлiння ПрАТ "Комплекс "Либiський", за сумiсництвом головний iнженер

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн
у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) 40Попереднi посади: з 1973 року по теперiшнiй час ПАТ "АТП-13002"Посадова особа працює та займає посади Члена Правлiння ПАТ "АТП-13002" та Члена Правлiння ПрАТ "Комплекс "Либiдський". ( мiсцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грiнченка, 18)

6.1.1. ПосадаЧлен Правління

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пiдгiрний Iгор Анатолiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи-

НА 815900 19.02.2000 Кам’янець-Подiльським МВ УМВС України в Хмельницькiй обл.

6.1.4. Рік народження**1983

6.1.5. Освіта**Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Комплекс"Либiдський"- заступник Голови правлiння з питань оренди.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн
у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв)

Посадова особа працює та займає посади Члена Правлiння ПАТ "АТП-13002" та - заступник Голови правлiння з питань оренди ПрАТ "Комплекс"Либiдський". ( мiсцезнаходження: 03039, м. Київ , вул. Миколи Грiнченка, 18)

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Київська житлова компанiя «КЖК»

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

22925945

6.1.4. Рік народження**-

 

6.1.5. Освіта**-

 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**-

 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**-

 

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначено Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод опублiковано Товариством в якостi особливої iнформацiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - Попереднi посади: -Юридична осоаба, що є Членом Наглядової ради займає аналогiчнi посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "ЛАКМА"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

00204625

6.1.4. Рік народження**

 

6.1.5. Освіта**

 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначено Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод опублiковано Товариством в якостi особливої iнформацiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - Попереднi посади: -Юридична осоаба, що є Членом Наглядової ради займає аналогiчнi посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Копилов Валерiй Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КИ 010753 05.05.2004 УГIРФО ГУ МВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження**1947

6.1.5. Освіта**Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**30

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Лакма" заступник директора з загальних питань.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначено Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод опублiковано Товариством в якостi особливої iнформацiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 30 Попереднi посади: -
Публiчне акцiонерне товариство "Готельно-туристичний комплекс "Iнтурист-Закарпаття"
(Мiсцезнаходження: м. Ужгород, вул. Кирила та Мефодiя, 5) - Член Наглядової ради
ПАТ КНIФЗТ «IНЕКО РIАЛ IСТЕЙТ» (Мiсцезнаходження: м.Київ, вул.М. Грiнченка, 18) – Член Наглядової ради.ПАТ КНIФЗТ «IНЕКО -ПРЯМIIНВЕСТИЦIЇТ» (Мiсцезнаходження: м.Київ, вул.М. Грiнченка, 18) – Член Наглядової ради. ПАТ "Лакма" ( Мiсцезнаходження - м. Київ, вул. Коноплянська, 12) - заступник директора з загальних питань, Член Правлiння


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Правлiння

Анiкушин Володимир Миколайович

СН 326896 29.10.1996 Харкiвське РУ ГУ МВС в м. Києвi

 

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Фуштей Георгiй Iванович

МЕ 020625 25.05.2002 Днiпровське РУГУ МВС України у м. Києвi

 

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Пiдгiрний Iгор Анатолiйович

НА 815900 19.02.2000 виданий Кам’янець-Подiльським МВ УМВС України в Хмельницькiй обл.

 

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Київська житлова компанiя” "КЖК"

33881437

 

15955800

76.3611

15955800

0

0

0

Член Наглядової ради

Публiчне акцiонерне товариство "ЛАКМА"

00204625

 

5

0.00002

5

0

0

0

Член Наглядової ради

Копилов Валерiй Володимирович

КИ 010753 05.05.2004 УГIРФО ГУ МВС України в м. Києвi

 

105110

0.503

105110

0

0

0

Усього

16060915

76.8641

16060915

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Київська житлова компанiя” КЖК"

33881437

03039 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ Миколи Грiнченка, 18

29.10.2009

15995800

76.3611

15995800

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

15995800

76.3611

15995800

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

21.02.2012

Кворум зборів**

77.8199

Опис

Порядок денний Загальних зборiв: 1.Обрання лiчильної комiсiї, Голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту проведення зборiв. 2.Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2009-2010 рiк, затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi за 2009-2010 рiк. 3.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2009-2010 рiк. 4.Затвердження Звiту Наглядової ради Товариства за 2009-2010 рiк. 5.Затвердження Звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2009-2010 рiк. 6.Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2009-2010 рiк. 7.Про вiдкликання та обрання Голови та членiв Правлiння Товариства. 8.Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Правлiння, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Правлiння. 9.Про визначення кiлькiсного складу, вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради Товариства. 10.Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 11.Про визначення кiлькiсного складу, вiдкликання та обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 12.Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. 13.Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства у зв’язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства». 14.Про внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї у зв’язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства». 15.Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства та затвердження внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства». 16.Про вчинення Товариством значних правочинiв. Попереднє схвалення значних правочинiв (iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi). 17.Про переведення iменних цiнних паперiв Товариства, випущених у документарнiй формi в бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя ЦП), в тому числi: -визначення депозитарiю, що буде обслуговувати випуск акцiй, якi пiдлягають де матерiалiзацiї; -визначення зберiгача у якого будуть вiдкриттi рахунки в цiнних папера власникам акцiй; -припинення дiї договору з Реєстроутримувачем та визначення дати припинення ведення реєстру; -про затвердження тексту повiдомлення про дематерiалiзацiю для розмiщення в офiцiйному друкованому виданнi та персональнiй розсилцi акцiонерам Товариства; -про визначення способу повiдомлення акцiонерiв Товариства щодо прийняття загальними зборами рiшення про дематерiалiзацiю акцiй; -призначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження здiйснити персональнi повiдомлення всiх акцiонерiв про прийнятi Зборами рiшення, здiйснювати iншi дiї щодо забезпечення проведення процедури дематерiалiзацiї. 18. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Депозитарiєм на обслуговування випуску акцiй, що дематерiалiзується та договору з Зберiгачем про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзуються Особи, що подавали пропозицiї вiдсутнi Iнiцiатором зборiв є Наглядова рада та правлiння товариства. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийнято рiшення « Передати зберiгачу повноваження лiчильної комiсiї для здiйснення пiдрахунку голосiв при голосуваннi на Загальних зборах акцiонерiв Товариства та пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування. Затвердити умови договору зi зберiгачем на передачу повноважень лiчильної комiсiї. Обрати лiчильну комiсiю iз представникiв зберiгача у наступному складi: •Голова Лiчильної комiсiї – Чиж Руслан Васильович, •Член Лiчильної комiсiї – Олiйник Георгiй Юрiйович, •Член Лiчильної комiсiї – Вавак Ольга Петрiвна. Обрати Головою Зборiв – Косогова Юрiя Миколайовича. Обрати Секретарем Зборiв –Будякова Владислава Євгеновича. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв: •Доповiдi з питань порядку денного – до 10 хв. •Вiдповiдi на питання – до 5 хв. Усi запитання подаються до Секретаря Зборiв виключно в письмовiй формi iз зазначенням П.I.Б. запитувача. •Збори провести протягом 3 годин. •Пiдрахунок голосiв по кожному питанню – до 15 хв. •Можливе оголошення перерви в роботi зборiв до наступного дня.» Лiчильна комiсiя Зборiв приступає до виконання своїх обов‘язкiв. Голова Зборiв та Секретар Зборiв приступають до виконання своїх обов‘язкiв. 2. Прийнято рiшення: «Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 та 2010 роки та результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 та 2010 роки». 3. Приянято рiшення: «Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2009 та 2010 роки». 4. Приянято рiшення: «Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2009 та 2010 роки». 5.Приянято рiшення:«Не затверджувати звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2009 та 2010 роки у зв’язку з вiдсутнiстю в Товариствi Ревiзiйної комiсiї». 6.Приянято рiшення:«Не проводити розподiл прибутку та покриття збиткiв Товариства». 7. Приянято рiшення:«Вiдкликати дiючий склад Правлiння Товариства в повному складi». «Членами Правлiння Товариства обрано наступних осiб: – Анiкушин Володимир Миколайович; – Пiдгiрний Iгор Анатолiйович; – Фуштей Георгiй Iванович». 8.Приянято рiшення:«Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Правлiння. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на пiдписання договорiв з Головою та членами Правлiння». 9.Приянято рiшення: «Вiдкликати iз складу Наглядової ради Товариства наступних осiб: •Голову Наглядової ради – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Київська житлова компанiя «КЖК» в особi Генерального директора Клименко Iрини Сергiївни; •Члена ради – Компанiя «West Midlands Holdings Corp.» в особi уповноваженого представника Копилова Дениса Валерiйовича; Члена ради – Закрите акцiонерне товариство «Лакма» в особi в.о. Голови Правлiння – Генерального директора Костенко Володимира Iвановича». Обрати Членами Наглядової Ради Товариства наступних кандидатiв: •Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Київська житлова компанiя «КЖК»; •Копилова Валерiя Володимировича; •Публiчне акцiонерне товариство «Лакма». 10.Приянято рiшення:«Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборiв на пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової ради». 11.Приянято рiшення:«Ревiзiйну комiсiю Товариства не створювати». 12.Приянято рiшення:«Не затверджувати умови договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї». 13.Приянято рiшення:«Змiнити найменування Вiдкритого акцiонерного товариства «Автотранспортне товариство 13002» на Публiчне акцiонерне товариство «Автотранспортне товариство 13002». 14.Приянято рiшення:«Внести змiни до Статуту Товариства. Затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї. Доручити Головi Загальних зборiв та секретарю Загальних зборiв пiдписати Статут у новiй редакцiї. Доручити Правлiнню Товариства забезпечити реєстрацiю нової редакцiї Статуту». 15.Приянято рiшення:«Внести змiни до внутрiшнiх положень Товариства та затвердити внутрiшнi положення Товариства в нових редакцiях, а саме: «Положення про Правлiння»; «Положення про Наглядову раду»; «Положення про Загальнi збори». Доручити Головi Загальних зборiв та секретарю Загальних зборiв пiдписати внутрiшнi положення Товариства у нових редакцiях». 16.Приянято рiшення:«Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв щодо цiнних паперiв, корпоративних прав, нерухомостi, робiт та послуг, залучення кредитних коштiв, надання i отримання позик, видачi iнших боргових зобов’язань, розмiщення цiнних паперiв, iнших нiж акцiї, укладання договорiв iпотеки, застави тощо. Затвердити граничну суму правочинiв на рiвнi 20 000 000,00 грн. (двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок). Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинiв Наглядовiй радi Товариства». 17.Рiшення прийнято: 1.«Перевести випуск простих iменних акцiй Товариства документарної форми iснування в кiлькостi 20 895 200 (двадцять мiльйонiв вiсiмсот дев’яносто п’ять тисяч двiстi) штук, номiнальною вартiстю однiєї акцiї 0,05 грн. (нуль гривень 05 копiйок), на загальну номiнальну вартiсть 1 044 760 (один мiльйон сорок чотири тисячi сiмсот шiстдесят) гривень 00 копiйок в бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску акцiй) та затвердити Рiшення про дематерiалiзацiю (Додаток №1)». 2.Визначити депозитарiєм, що буде обслуговувати випуск акцiй - Приватне акцiонерне товариство «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» (код за ЄДРПОУ 35917889, Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку з депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв серiї АВ №498004 вiд 19.11.2009року). 3.Визначити зберiгачем у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фондова компанiя Трансферт» (код за ЄДРПОУ 37001565, Лiцензiя Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку з депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв серiї АВ №520534 вiд 02.04.2010 року). 4.Припинити дiю Договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв №03-96/р вiд 17.12.1996 року укладеного з реєстроутримувачем Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Реєстрацiйно - консалтингова фiрма «Акцiонер», з дати припинення ведення реєстру. Визначити Товариство уповноваженим на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру та здiйснювалися змiни в системi реєстру. 5.Затвердити текст повiдомлення про дематерiалiзацiю акцiй для розмiщення в офiцiйному друкованому виданнi та персональнiй розсилцi акцiонерам. 6.Погодити порядок персонального повiдомлення акцiонерiв, шляхом направлення простого поштового повiдомлення (листа) на протязi 10 календарних днiв з моменту прийняття рiшення про дематерiалiзацiю та офiцiйного оприлюднення вищезазначеної iнформацiю в офiцiйному виданнi ДКЦПФР. 7.Призначити Голову правлiння Товариства уповноваженою особою Товариства якому надаються повноваження: •здiйснювати персональне повiдомлення та опублiкування повiдомлення про прийнятi загальними зборами рiшення всiх акцiонерiв, •здiйснювати iншi дiї, щодо забезпечення проведення процедури дематерiалiзацiї. 8.Внести змiни до Статуту Товариства, пов’язанi зi змiною форми iснування акцiй з документарної на бездокуметарну, а саме викласти Статут Товариства у новiй редакцiй. Доручити Головi Загальних зборiв акцiонерiв та секретарю зборiв пiдписати Статут у новiй редакцiї. Доручити правлiнню Товариства з правом передоручення реалiзувати реєстрацiю Статуту». 18.Приянято рiшення: «Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Депозитарiєм на обслуговування випуску акцiй, що дематерiалiзується та договору з Зберiгачем про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзуються».

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

26.04.2012

Кворум зборів**

77.8

Опис

Порядок денний Загальних зборiв: 1.Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту проведення зборiв. 2.Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2011рiк, затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк. 3.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк. 4.Затвердження Звiту Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. 5.Про вчинення Товариством значних правочинiв на 2012-2013 роки. Попереднє схвалення значних правочинiв (iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi). 6.Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. Особи, що подавали пропозицiї вiдсутнi Збори є черговими Результати розгляду питань порядку денного: 1.Прийнято рiшення:« Передати зберiгачу повноваження лiчильної комiсiї для здiйснення пiдрахунку голосiв при голосуваннi на Загальних зборах акцiонерiв Товариства та пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування. Затвердити умови договору зi зберiгачем на передачу повноважень лiчильної комiсiї. Обрати лiчильну комiсiю iз представникiв зберiгача у наступному складi: Голова Лiчильної комiсiї – Чиж Руслан Васильович, Член Лiчильної комiсiї – Вавак Ольга Петрiвна. Обрати Головою Зборiв – Косогова Юрiя Миколайовича. Обрати Секретарем Зборiв – Будякова Владислава Євгеновича. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв: •Доповiдi з питань порядку денного – до 10 хв. •Вiдповiдi на питання – до 5 хв. Усi запитання подаються до Секретаря Зборiв виключно в письмовiй формi iз зазначенням П.I.Б. запитувача. •Збори провести протягом 3 годин. •Пiдрахунок голосiв по кожному питанню – до 15 хв. •Можливе оголошення перерви в роботi зборiв до наступного дня.» Лiчильна комiсiя Зборiв приступає до виконання своїх обов‘язкiв. Голова Зборiв та Секретар Зборiв приступають до виконання своїх обов‘язкiв. 2.Прийнято рiшення:«Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк». 3.Прийнято рiшення:«Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011 роки». 4.Прийнято рiшення:«Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк». 5.Прийнято рiшення:«Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв на 2012 -2013 роки щодо цiнних паперiв, корпоративних прав, нерухомостi, робiт та послуг, залучення кредитних коштiв, надання i отримання позик, видачi iнших боргових зобов’язань, розмiщення цiнних паперiв, iнших нiж акцiї, укладання договорiв iпотеки, застави тощо. Затвердити граничну суму правочинiв на рiвнi 20 000 000,00 грн. (двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок). Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинiв Наглядовiй радi Товариства». 6.Прийнято рiшення:«Не проводити розподiл прибутку у зв’язку зi збитковiстю Товариства за результатами дiяльностi за 2011 рiк. Покриття збиткiв здiйснити за рахунок доходiв наступних перiодiв».

 


9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

15.02.2012

 

23.04.2012

 

Дата виплати дивідендів

 

 

 

 

Опис

В звiтному перiоду дивiденди не нараховувались та не виплачувались.


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "Реєстрацiйно-консалтингова фiрма "Акцiонер

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23730267

Місцезнаходження

04209 Україна м. Київ Оболонський м. Київ вул.Героїв Днiпра, 41

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 362068

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.07.2007

Міжміський код та телефон

(044) 467-74-55

Факс

(044) 467-74-55

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Опис

Договiр на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв №03-96/р вiд 17.12.1996 р . У звiтному роцi замiни вищеописаної особи не вiдбулося. Станом на 31.12.12 року дематерiалiзацiя випуску акцiй не завершена.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПП "Аудиторська фiрма "Сервiс-аудит"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32205930

Місцезнаходження

04209 Україна м. Київ Оболонський м. Київ вул. Героїв Днiпра, 41,

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3090

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України, Рiшення №118

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.12.2002

Міжміський код та телефон

(044)201-26-41

Факс

(044)201-26-41

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Договори на надання послуг аудиту № 2 вiд 08/01/2007 та №04-08 /зв вiд15.02.2008р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Добсон-консалтинг» (Аудитор).

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21681636

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Татарська, 7, оф.89

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1909

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.12.2002

Міжміський код та телефон

(044) 492-79-47.

Факс

(044) 492-79-47.

Вид діяльності

Аудитор

Опис

д/н

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.07.1999

593/10/1/99

Управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi

UA1002621001

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.05

20895200

1044760.00

100

Опис

Держава акцiями товариства не володiє. Цiннi папери товариства на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, крiм акцiй простих iменних, Товариством не випускались. Свiдоцтво видане 05.04.2012 року в зв"язку зi змiною найменування та форми iснування акцiй.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ПАТ "АТП-13002" засновано в процесi приватизацiї i зареєстровано Виконкомом Московської районноїради народних депутатiв м.Києва 22 листопада 1995 року за номером 03114307.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Пiдприємство розташоване в м. Києвi, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв не має. У звiтному перiодi пiдприємтсво привело свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика пiдприємства ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансовузвiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. №996 - ХIУ i "Положеннями бухгалтерського облiку" (ПБО), наказомМiнфiну України "Про затвердження плану рахункiв бухгалтерського облiку" i "Iнструкцiї про йогозастосування" вiд 30.09.99р. №291. Товариство вперше пiдготувало рiчну фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з МСФЗ, тому вона є попередньою. Товариство приймає МСФЗ в якостi основи для пiдготовки своєї фiнансової звiтностi. З цiєю метою Товариство пiдготувало вступний баланс станом на 01.01.2012р. («дата переходу на МСФЗ») у вiдповiдностi з МСФЗ 1«Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi».  Основнi засоби у звiтностi вiдображено за балансовою вартiстю завирахуванням накопиченої амортизацiї. Нарахування амортизацiї провадиться методом лiнiйногозменшення залишкової вартостi. Амортизацiя на МШП нараховується в розмiрi 100% в першому мiсяцi використання. До складу запасiв включаються: - сировина, основнi та допомiжнi матерiали; - придбанi  напiвфабрикати та комплектуючi; - паливно-мастильнi матерiали; - запаснi частини; - незавершеневиробництво та готова продукцiя; - товари,що придбанi для подальшої реалiзацiї. Запаси облiковуютьсяза собiвартiстю, яка включає витратина придбання та доставку. Вибуття запасiв облiковується заметодом ФIФО. Дебiторськазаборгованiсть визнається активом одночасно з визнанням доходу вiдреалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг. Поточнi зобов'язання вiдображаються за сумою погашення.

Текст аудиторського висновку

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Адмiнiстрацiї Публiчного акцiонерного товариства «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13002»
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Вступний параграф
Незалежна аудиторська фiрма «Добсон-консалтинг» здiйснила аудит попередньої Фiнансової Звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13002» (далi по тексту — Суб’єкт Перевiрки), що додається та яка включає :


Баланс станом на 31.12.2012 р. (форма1);
Звiт про фiнансовi результати за перiод з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року (форма 2); (без порiвняльної iнформацiї);
Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк (форма 3);(без порiвняльної iнформацiї)
Звiт про власний капiтал за 2012 рiк (форма 4);
Примiтки до фiнансової звiтностi, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.


Вiдповiдальнiстьуправлiнськогоперсоналузафiнансовузвiтнiсть
Управлiнськийперсоналнесевiдповiдальнiстьзапiдготовкуi поданняпопередньоїфiнансовоїзвiтностi вiдповiднодопринципiввизначенихоблiковоюполiтикоютамiжнароднимистандартамифiнансовоїзвiтностi тазатакийвнутрiшнiйконтроль, якийуправлiнськийперсоналвизнаєпотрiбнимдлятого, щобзабезпечитискладанняпопередньоїфiнансовоїзвiтностi, щонемiститьсуттєвихвикривленьунаслiдокшахрайстваабопомилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються для складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання попередньої фiнансової звiтностi.
Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Аудитору була надана довiдка, що у Товариства не було подiй, якi вiдповiдають визначенню «подiї пiсля дати балансу», а також, про те, що не вiдбулися будь-якi iншi подiї, що можуть загрожувати здатностi продовжувати господарську дiяльнiсть на безперевнiй основi.
Ми не перевiряли статтi рiчної фiнансової звiтностi, що стосуються нарахування та сплати податкових платежiв та зборiв i їх похiдних статей, оскiльки це не передбачено договором на здiйснення аудиту.
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення.
Аудитор не отримав повного розумiння основних заходiв, якi товариство використовувала для монiторингу внутрiшнього контролю за фiнансовою звiтнiстю, включаючи тi, що стосуються доречних для аудиту заходiв контролю, а також те, як товариство iнiцiює заходи з виправлення недолiкiв у своїх заходах (МСА 315 «дентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища»).
На думку аудитора, за винятком обмежень наведених у другому та четвертому абзацах цього роздiлу, статтi активу балансу справедливо й достовiрно у всiх суттєвих аспектах розкривають iнформацiю за видами активiв товариства станом на 31.12.2012 року вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Статтi пасиву балансу справедливо й достовiрно у всiх суттєвих аспектах розкривають iнформацiю про зобов'язання товариства станом на 31.12.2012 року вiдповiдно до вимог МСФЗ.
На думку аудитора, статтi роздiлу першого пасиву балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про формування Статутного капiталу (фонду) товариства станом на 31.12.2012 року вiдповiдно вимог МСФЗ.
За винятком обмежень наведених у другому абзацi цього роздiлу, звiт про фiнансовi результати справедливо й достовiрно у всiх суттєвих аспектах, розкриває iнформацiю про обсяг чистого збитку за результатами дiяльностi протягом 2012 року вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Умовно-позитивна думкаНа нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», Попередня Фiнансова Звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан Суб’єкта Перевiрки за перiод, що починається «01» Сiчня 2012 року та закiнчується «31» Грудня 2012 року.
Директор ТОВ «АФ «Добсон-консалтинг» Слугiна С.А.
Сертифiкат «А» № 001885 продовжено до 27.12.2013 року згiдно рiшення Аудиторської Палати України № 195/2 вiд 30.10.2008 року М.П.
«24» Квiтня 2013 рiк04107, м. Київ, вул. Татарська, буд.7 офiс 89

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основним видом дiяльностi Товариства є надання транспортних послуг легковими автомобiлями.
Основним ринком збуту послуг пiдприємства є м.Київ, а їх отримувачами - населення мiста.
На сьогодняшнiй день дiяльнiсть ПАТ «АТП 13002» за основними напрямками, якi закрiпленi в Статутi Товариства, фактично не ведеться.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Приймаючи до уваги велику вартiсть утримання значних основних засобiв, використання яких за умов, що склалися на ринку пасажирських таксомоторних перевезень, пiдприємство було змушене у 2004 роцi продати бiльшу частину будiвель пiдприємства первинна вартiсть яких склала 8659, 3 тис.грн., а такожпродати велику кiлькiсть морально застарiлих транспорних засобiв - таксомоторiв, ремонт та утриманняяких завдавав значної шкоди економiчному стану пiдприємства. Через це у 2003 роцi було проданоавтомашин первiсною вартiстю - 779,1 тис.грн., у 2004 роцi - 2070,2 тис.грн. та у 2005 роцi було проданозастарiлих автомашин-таксi первинною вартiстю 6382,4 тис.грн

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Товариство не має власних основних засобiв першої групи i орендує примiщення за мiсцезнаходженнямтовариства. Основанi засоби, вiдображенi у балансi пiдприємства знаходяться за вказаною адресою. Узвiтному перiодi значних правочинiв щодо основних засобiв емiтент не укладав. Утримання активiвздiйснюється за власнi кошти Товариства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються навикористаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва у товариства немає у зв'язку знестачею фiнансування. Удосконалення основних засобiв планується при наявностi коштiв. Володiння ОЗздiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Первiсна вартiсть основних засобiв 23,8 тис.грн.; Ступiнь зносу 94,95 %; Нараховано зносу – 22,6 тис.грн. Обтяження на наявне майно товариства ненакладалось.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Iнфляцiйнi процеси (насамперед зростання цiн на паливо та запчастини,), пiдвищення конкуренцiї середаналогiчних компанiй. Встановлення фiксованих тарифiв на пасажирськi перевезення мiсцевимиадмiнiстрацiями

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Протягом звiтного перiоду Товариством сплачено штрафнi санкцiї за порушення законодавства на ринку цiнних паперiв, а саме: 17 000, 00 згiдно рiшення Анмiнiстративного суду за невиконання ( несвоєчасне виконання ) Розпорядження № 416-КУ вiд 12.04.2010 року, та 3060, 00 грн згiдно Розпорядження № № 1466, 1467, 1468 вiд 19.10.2010 рокуВсi штрафнi санкцiї сплачено в повному обсязi.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування виробничої дiяльностi та розвитку пiдприємства здiйснюється за рахунок власних коштiв

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

За звiтний перiод пiдприємство не має укладених але невиконаних договорiв.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Економiчна криза, що розпочалась наприкiнцi 2008 року, створює додатковi перепони на шляху розвиткупiдприємства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не здiйснює самостiйних дослiджень та розробок.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Станом на 31 грудня 2012 року даннi вiдсутнi.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iншi цiннi папери, крiм акцiй простих iменних, Товариством не випускались. Акцiї власної емiсiї невикупались. Цiннi папери iнших емiтентiв не придбавались i не продавались. Цiннi папери товариства набiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, заяви органiзаторам торгiвлi цiннимипаперами для допуску до лiстингу не подавались. Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались i невиплачувались.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

6.1

1.2

0

0

6.1

1.2

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

6.1

1.2

0

0

6.1

1.2

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

6.1

1.2

0

0

6.1

1.2

Опис

олодiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Первiсна вартiсть основних засобiв 23,8 тис.грн.; Ступiнь зносу 94,95 %; Нараховано зносу - 22,6 тис.грн. Обтяження на наявне майно товариства не накладались. На даний час Товариство не визначилося щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв у зв'язку з значним дефiцитом грошових коштiв та необхiднiстю залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. В результатi за звiтний перiод суттєвих змiн у складi основних засобiв не вiдбувалося.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

102.9

166.0

Статутний капітал (тис. грн.)

1044.8

1044.8

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1044.8

1044.8

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). з метою реалiзацiї положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства», зокрема п. 3 Цивiльного кодексу України.Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

235.6

X

X

Інші зобов'язання

X

135.0

X

X

Усього зобов'язань

X

370.6

X

X

Опис:

д/н


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

19.01.2012

19.01.2012

Відомості про проведення загальних зборів

21.02.2012

22.02.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.03.2012

22.03.2012

Відомості про проведення загальних зборів


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

2

0

2

2011

0

0

3

2010

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): до складу реєстрацiйної комiсiї входили представники зберiгача Товариства.

Так

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

X

 

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

 

Інше (запишіть): Затверження фiнансових результатiв попереднiх перiодiв, а саме 2009-2010рр.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

2

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

5

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Ні

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Так

Так

Ні

Секретар правління

Так

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): немає

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Так

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

 

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/н

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

 

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Товариство не є фiнансовою установою

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Товариство не є фiнансовою установою

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Товариство не є фiнансовою установою

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Товариство не є фiнансовою установою

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Товариство не є фiнансовою установою

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Товариство не є фiнансовою установою

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Товариство не є фiнансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Товариство не є фiнансовою установою


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13002"

за ЄДРПОУ

03114307

Територія

 

за КОАТУУ

8036100000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

-

Орган державного управління

 

за КОДУ

-

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

49.31

Середня кількість працівників

4

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

03039, м. Київ, вул. Миколи Грiнченка, 18

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

Баланс
на 31.12.2012 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

0

0

- первісна вартість

011

0

0

- накопичена амортизація

012

( 0 )

( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

9

9

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

6

1

- первісна вартість

031

24

24

- знос

032

( -18 )

( -23 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

244

244

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

259

254

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

158

158

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

35

52

- первісна вартість

161

35

52

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом

170

0

0

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

8

10

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

201

220

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

460

474

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1045

1045

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

1697

1697

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

64

64

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-2639

-2703

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

167

103

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

35

135

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

0

0

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

0

0

- з оплати праці

580

0

0

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

258

236

Усього за розділом IV

620

293

371

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

460

474

 

Примітки

д/н

Керівник

Анiкушин Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

не передбачено


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13002"

за ЄДРПОУ

03114307

Територія

 

за КОАТУУ

8036100000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

-

Орган державного управління

 

за СПОДУ

-

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

49.31

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

496

0

Податок на додану вартість

015

-83

0

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

413

0

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( -98 )

( 0 )

Валовий:

- прибуток

050

315

0

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

19

0

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( -239 )

( 0 )

Витрати на збут

080

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

090

( -157 )

( 0 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( -62 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

0

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( -62 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 2 )

( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( -64 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( -64 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

98

0

Витрати на оплату праці

240

48

0

Відрахування на соціальні заходи

250

20

0

Амортизація

260

5

0

Інші операційни витрати

270

159

0

Разом

280

330

0

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

20895200

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.00306

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

 

Примітки

д/н

Керівник

Анiкушин Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

не передбачено


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13002"

за ЄДРПОУ

03114307

Територія

 

за КОАТУУ

8036100000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

-

Орган державного управління

 

за СПОДУ

-

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

49.31

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

472

0

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

0

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

0

0

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

( -67 )

( 0 )

Авансів

095

( 0 )

( 0 )

Повернення авансів

100

( -22 )

( 0 )

Працівникам

105

( -48 )

( 0 )

Витрат на відрядження

110

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( -51 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( -2 )

( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( -20 )

( 0 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( -239 )

( 0 )

Цільових внесків

140

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

145

( -21 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

0

0

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

0

0

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

( 0 )

( 0 )

- необоротних активів

250

( 0 )

( 0 )

- майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 0 )

( 0 )

Сплачені дивіденди

350

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

360

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

2

0

Залишок коштів на початок року

410

8

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

10

0

 

Примітки

д/н

Керівник

Анiкушин Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

не передбачено


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13002"

за ЄДРПОУ

03114307

Територія

 

за КОАТУУ

8036100000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

-

Орган державного управління

 

за СПОДУ

-

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

49.31

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

1045

0

1697

0

64

-2639

0

0

167

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

1045

0

1697

0

64

-2639

0

0

167

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

 

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

-64

0

0

-64

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

-64

0

0

-64

Залишок на кінець року

300

1045

0

1697

0

64

-2703

0

0

103

 

Примітки

д/н

Керівник

Анiкушин Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

не пердбачено


Інформація щодо аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо попередньої фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13002”
за рiк, який закiнчився 31 грудня 2012 року

1. АДРЕСАТ.

Звіт незалежного аудитора призначається для  власників цінних паперів та  керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється  і може бути використаний  для подання  до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

2.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.

2.1 ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО ЕМІТЕНТА:

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002”  (далі - Товариство);

Код за ЄДРПОУ: 03114307;

Номер та дата державної реєстрації: №1 068 120 0000 001875 від 30.12.1991 року, Серія ААВ №537484; Остання виписка з ЄДР серія  АБ №  855412  від 26.03.2013 року.

Орган, що здійснив реєстрацію : Голосіївська Райдержадміністрацієя в м. Києві;

Остання реєстрація змін до установчих документів : №1 0681060015001875 від 01.03.2012р.

Організаційно-правова форма: публічне акціонерне товариство;

Місцезнаходження: 03039 м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Миколи Грінченка, б. 18;

П.І.Б. керівника Товариства : Анікушин Володимир Миколайович .

Телефон : (044) 529-53-63;

Основні види діяльності за КВЕД згідно з довідкою статистики (серія АА №783250 від 10.01.2013 р.):

ü      49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний);

ü       45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

ü      49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.;

ü      55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;

ü      68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Дозвільна документація:

ü      Дозвіл №339239 від 31.05.2007 р. (діє з 31.05.2007р. по 30.05.2012р.), виданий ГОЛОВАВТОТРАНСIНСПЕКЦIЄЮ,  дає право надавати послуги з перевезення пасажирiв iвантажiв автомобiльним транспортом загального користування (крiм надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi); Строк дії даної ліцензії закінчився 30.05.2012 року,  після чого підприємство не подавало документів на його подовження.

ü      Дозвіл №339238 від 31.05.2007р. (діє з 31.05.2007р. по 30.05.2012р.), виданий ГОЛОВАВТОТРАНСIНСПЕКЦIЄЮ,  дає право надавати послуги з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi.Строк дії даної ліцензії закінчився 30.05.2012 року після чого підприємство не подавало документів на його подовження.

Публічне акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство 13002» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 13002», заснованого згідно рішення Міністерства транспорту України від 30 жовтня 1995 року № 388, що в свою чергу є правонаступником державного підприємства «Київське автотранспортне підприємство 13002».

Пiдприємство розташоване в м. Києвi, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв не має. 

 Управлінський персонал акціонерного товариства розташовано за адресою:03039, м. Київ вул. М. Грінченка 18

Основною діяльністю Публічного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 13002»  є   діяльність автотранспорту, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, здавання в оренду власного нерухомого майна.

Основні виробничі потужності акціонерного товариства розташовані за адресою місцезнаходження Товариства.

 Основним ринком збуту послуг пiдприємства є м. Київ, а їх отримувачами - населення міста.

Публічне акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство 13002» не входить до складу асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань за галузевими, територіальними та іншими принципами.

Чисельність працівників (середньооблікова чисельність штатних працівників)

4

Статутний капітал (грн.)

1 044 760,00

Номінальна вартість простої акції (грн.)

0.05

Кількість простих акцій

20 895 200

Частка простих акцій у статутному

капіталі (%)

100,0

Інформація про зберігача

ТОВ "Реєстрацiйно-консалтингова фiрма "Акцiонер"

Термін виплати дивідендів

3 чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.За 2011 рік дивіденди не нараховувалися та не виплачувались.

Найменування органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів,дата,номер

Управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй області за №593/10/1/99, дата реєстрації випуску  - 16.07.1999року.

 

2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ.

Аудитор здійснив вибіркову перевірку попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 13002», яке складає комплект фінансової звітності у відповідності до МСФЗ 1«Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» та включає:

·          Баланс станом на 31.12.2012 р. (форма1);

·          Звіт про фінансові результати за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року  (форма 2); (без порівняльної інформації);

·          Звіт  про рух грошових коштів  за 2012 рік (форма 3);(без порівняльної інформації)

·          Звіт про власний капітал за 2012 рік (форма 4);

·          Примітки до фінансової звітності, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Товариство вперше підготувало річну фінансову звітність у відповідності з МСФЗ, тому вона є попередньою. Товариство приймає МСФЗ в якості основи для підготовки своєї фінансової звітності. З цією метою Товариство підготувало вступний баланс станом на 01.01.2012р. («дата переходу на МСФЗ») у відповідності з МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». 

Аудиторська  перевірка проведена  у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання  впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року.

Аудитор дотримався вимог НКЦПФР щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, а саме вимог визначених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» від 29.09.2011р. №1360 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 року №1358/20096, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  19 грудня 2006 року № 1591 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкута зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 року за № 97/13364, Рішення ДКЦПФР від 20 жовтня 2011 року „Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року № 1471/20209, Рішення НК ЦПФР від 09.02.2012 року № 270 про затвердження роз’яснення Національної комісії цінних паперів та фондового ринку „Про порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” щодо розкриття інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності” та керувався при складанні висновку (звіту) МСА № 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», №706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», адресатом якого є зокрема акціонери.

Ці стандарти зобов'язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої  впевненості в тому, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. В даному висновку (звіті) висловлення думки зводиться до того, чи відповідає складена фінансова звітність принципам облікової політики, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у попередній фінансовій звітності, а також оцінку і застосування принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.

Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.

Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Прийнятою обліковою політикою Товариства встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:

·      амортизація об'єктів основних засобів нараховується прямолінійним методом виходячи зі строку корисного використання такого об’єкту,

·      ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів прийнята на  рівні нулю;

·      оцінку вибуття запасів здійснювати методом ідентифікованої собівартості;

·      калькулювання виробничої собівартості продукції, формування постійних та змінних загальновиробничих витрат здійснювати у відповідності з переліком встановленим Наказом про облікову політику;

·      періодичність відображення відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань — один раз на рік.

Розмір  суттєвості  обумовлювався  при  складанні  договору  на  проведення  аудиту.

В ході перевірки аудитором було досліджено облікову систему Товариства(наказ про облікову політику № 14 від 29.12.2011 року). Використані на акціонерному товаристві принципи бухгалтерського обліку в цілому відповідають концептуальній основі фінансової звітності передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису в цілому у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку. Облік товариства автоматизований, ведеться на комп’ютері із застосуванням бухгалтерської програми 1-С «Предприятие» версія 7.7.

Метою проведення аудиторської перевірки попередньої фінансової звітності є висловлення думки стосовно того, чи відповідає попередня фінансова звітність Товариства принципам облікової політики, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартівта тлумачень.

Попередня фінансова звітність підготовлена за Міжнародними стандартами фінансової звітності та облікової політики.

2.3.РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВІВ

Необоротні активи

У складі необоротних активів Товариства станом на 31.12.2012 року обліковуються:

ü      Основні засоби;

ü      Незавершені капітальні інвестиції;

ü      Довгострокові фінансові інвестиції;

Станом на 31.12.2012 р. на балансі Товариства обліковуються незавершені капітальні інвестиції в сумі  9 тис. грн.

Згідно з П(С)БО 2, в статті «Незавершене капітальні» відображається вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва.

Фактично в складі даної статті відображаються капітальні інвестиції в: основні засоби; інші необоротні матеріальні активи; нематеріальні активи; біологічні активи.

МСФЗ не містять окремих положень щодо незавершених капітальних інвестицій, а розглядають їх як складову основних засобів або інших відповідних активів.

Тому доцільно перекласифікувати цю статтю та включити її складові до відповідних статей довгострокових активів трансформованого балансу та списати (в разі наявності) витрати на придбання (створення) малоцінних необоротних матеріальних активів, вартість яких є нижчою за поріг суттєвості, встановлених підприємством.

Для ведення господарської діяльності Товариство використовує основні засоби.

Об'єкти основних засобiв вiдображаються по первiснiй вартостi за мiнусом накопиченої амортизацiї.

Основними засобами визнаються матерiальнi активи пiдприємства, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких визначається залежно вiд класу бiльше 2500 грн., якi використовуються в процесi виробництва, надання послуг, здачi в оренду iншим сторонам для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй.

Основні засоби підприємства складаються з транспортних засобів.

 Аналітичний і синтетичний облік основних засобів здійснюється на балансовому рахунку 10 «Основні засоби» в розрізі субрахунків, сформованих відповідно до МСБО16 «Основні засоби».

Дані аналітичного обліку основних засобів відповідають даним їх синтетичного обліку.

Балансова вартість основних засобів станом на 31.12.2012 року становить
1 тис. грн.

Нарахування амортизації по об’єктах основних засобів здійснюється прямолінійним методом виходячи із строку корисного використання цього об’єкта.

Знос основних засобів станом на 31.12.2012 року становить 23 тис. грн. , що відповідає значенню рядка 032Балансу Товариства.

Розкриття інформації про наявність основних засобів за всіма певними аспектами відповідає аналітичним даним бухгалтерського обліку.

Згідно наказу про інвентаризацію основних засобів та нематеріальних активів, була проведена інвентаризація вище зазначених активів станом на01.12.2012р.

В ході проведення інвентаризації надлишків та недостач не виявлено.

Фінансові інвестиції – активи, які утримуються Товариством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів, тощо), зростання вартості капітального або інших вигод для інвестора.

Згідно наданих до перевірки документів, на балансі Товариства станом на 31.12.2012р. обліковуються довгострокові фінансові інвестиції у розмірі –  244 тис. грн.

Облік довгострокових фінансових інвестицій здійснюється у відповідності до МСБО 28 «Облік інвестицій в асоційовані підприємства» та МСБО 31 «Облік спільної діяльності».

Оборотні активи.

У складі оборотних активів Товариства за даними балансу станом на 31.12.2012 року обліковуються:

ü      Виробничі запаси;

ü      Дебіторська заборгованість за роботи, товари, послуги;

ü      Грошові кошти та їх еквіваленти в національній та іноземній валюті;

Облік та вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ №2 «Запаси».

Товариство визначає запаси активом, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому буде отримано економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

Товариство застосовує iдентифiковану собiвартiсть запасiв при їхньому вибуттi або передачi у виробництво.

Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi по найменшiй з двох оцiнок: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї.

Вартість залишків виробничих запасів Товариства  станом на 31.12.2012 р. сстановить158 тис. грн.

Керуючись Законом України «Про Бухгалтерських облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV(із змінами та доповненнями) і Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів, документів і розрахунків, затвердженою наказом ФМУ від 11.08.1994 р. №69 (із змінами і доповненнями), в цілях підтвердження правильності і достовірності даних, відображених в річній фінансовій звітності, Головою Правління Анікушиним В.М. був виданий наказ № 13/1 від 21.11.2012р. «Про інвентаризацію господарських засобів і розрахунків», для виконання якого були створені робочі комісії для проведення інвентаризації господарських засобів і розрахунків.

Інвентаризація проводилась станом на01.12.2012р.

Підтвердити достовірність даних інвентаризації матеріальних цінностей не представляється можливим через відсутність представника аудиторської фірми у момент її проведення.

За даними регістрів первинного обліку встановлено, що аналітичний облік розрахунків з дебіторами здійснюється у розрізі контрагентів.

Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

Поточну дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги Товариство включає до підсумку  балансу за чистою реалізаційною вартістю.

 Згідно обраної облікової політики величину резерву сумнівних боргів Товариство повинно визначити виходячи з платоспроможності окремих дебіторів. В перевіряємому періоді резерв сумнівних боргів не нараховувався.

Наявності дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, перевіркою не встановлено.

Порушень в веденні обліку розрахунків з дебіторами перевіркою не встановлено.

Дебіторська заборгованість за роботи, товари, послуги станом на 31.12.2012 року за даними балансу становить 52 тис. грн.

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012р. Товариства не обліковується.

Станом на 31.12.2012 року грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті України складають  10 тис грн., що відповідає значенню рядка 230 Балансу Товариства.

Дані залишки підтверджуються залишками на рахунках та в касі звітності ПАТ “АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002”.

Залишок грошових коштів в касах підприємств станом на 31.12.2012 року відсутній, що підтверджується залишками касових книг.

Перевірка правильності обліку касових операцій здійснювалася відповідно до вимог Положення про ведення касових операцій в національній валюті України, затверджено ухвалою Правління Національного банку України від 15.12.2004р. №637 (зі змінами та доповненнями).

Під час вибіркової перевірки правильності ведення обліку касових операцій порушень не встановлено.

2.4.РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Згідно облікової політики, резерви створюються, якщо в результаті подій Товариство має юридичні або конструктивні зобов'язання, які можуть бути оцінені достовірно, і існує ймовірність того, що буде необхідний відтік економічних вигод для врегулювання зобо-в'язань.

 Положенням про облікову політику встановлено створення наступних резервів:

ü                  резерви витрат на забезпечення виплати відпусток;

ü                  резерви на забезпечення поточних витрат і платежів;

ü                  резерв витрат на покриття сумнівної і безнадійної заборгованості.

За перевіряємий період Товариство не створювало вищезгадані резерви.

2.5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Облік розрахунків з кредиторами за балансовими рахунками 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

За даними регістрів первинного обліку встановлено, що аналітичний облік розрахунків з кредиторами здійснюється у розрізі контрагентів.

Зобов’язання відображається у балансі Товариства  за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його зменшення.

Поточні зобов’язання ПАТ «Автотранспортне підприємство 13002» станом на 31.12.2012 року складають 371 тис. грн., а саме :

ü      Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 135 тис. грн. (рядок 530);

ü      Інші поточні зобов’язання – 236 тис. грн. (рядок 610).

Поточні зобов’язання відображаються в балансі Товариства за сумою погашення.

Наявності непогашеної заборгованості за позиками банків, перевіркою не встановлено. Порушень в правильності ведення обліку та відображення в балансі поточних зобов’язань, перевіркою не встановлено.

 Кредиторської заборгованості строк позовної давності якої минув, перевіркою не встановлено.

Облік зобов’язань на Товаристві здійснюється у відповідності до МСБО №37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».

2.6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2012 року має наступну структуру:

ü      Статутний капітал – 1 045 тис. грн.;

ü      Додатково вкладений капітал – 1 697 тис. грн.;

ü      Резервний капітал – 64 тис. грн.;

ü      Непокритий збиток – 2 703 тис. грн.

Публічне акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство 13002» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 13002», заснованого згідно рішення Міністерства транспорту України від 30 жовтня 1995 року № 388, що в свою чергу є правонаступником державного підприємства «Київське автотранспортне підприємство 13002».

Статутний капітал ПАТ “Автотранспортне підприємство 13002” складає 1 044 760 (один мільйон сорок чотири тисячі сімсот шістдесят) гривень 00 коп.

 Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділений на 20 895 200 (двадцять мільйонів вісімсот дев’яносто п’ять тисяч двісті) штук акцій номінальною вартістю 0,05 грн. ( Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів №593/10/1/99 від 16 липня 1999 р.)

Аудитор підтверджує формування Статутного капіталу ПАТ “Автотранспортне підприємство 13002” у розмірі 1 044 760 (один мільйон сорок чотири тисячі сімсот шістдесят) гривень 00 коп., що становить 100,0% Статутного капіталу Товариства відповідно до Статуту станом на 31 грудня 2012р.

З використанням тестів контролю перевірено інформацію, що підтверджує сплату до статутного капіталу відповідно до чинного законодавства України.

Надана документація відображає реальний стан статутного капіталу суб’єкта перевірки.

В бухгалтерському обліку “Статутний капітал” обліковується на рахунку 40. Порушень в веденні обліку рахунку 40 “Статутний капітал” перевіркою не встановлено.

 Цінні боргові папери що потребують забезпечення не випускались.

Згідно реєстру акціонерів, учасниками (акціонерами) товариства станом на 31.12.2012 року є :

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Кількість акцій,

% Статутного фонду

Засновники

Відкрите акціонерне товариство «Автотранспортне підприємства -13002»

03114307

03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, 18

100%

Акціонери

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ «КЖК»,

33881437

Україна, 03039, м. Київ, вул.            М. Грінченка, 18

15955800

76,3611%

Загальна кількість юридичних осіб, що володіють акціями Товариства складає 7

(якщо їх частка складає < 10% - достатньо вказати загальну кількість ЮО

269327

(1,2889%)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій,

% Статутного фонду

Загальна кількість фізичних осіб, що володіють акціями Товариства складає 550 (якщо їх к-ть > 10 осіб, і їх частка складає < 10% - достатньо вказати загальну кількість ФО)

4 670073

(22,35%)

Усього

100,00 %

 

За інформацією Товариства операцій по викупу (в т.ч. вилученню) власних акцій у 2012 році не здійснювалось.

Неоплаченого і вилученого капіталу за даними головних книг станом на 31.12.2012 року. немає.

За даними бухгалтерського обліку ПАТ “ Автотранспортне підприємство 13002” інший додатковий капітал станом на 31.12.2012 року становить 1 697 тис. грн., що відповідає значенню рядка 320 Балансу товариства.

В бухгалтерськомуобліку інший додатковий капітал враховується на наступних рахунках:

ü      425 – інший додатковий капітал

Згідно  наданих до перевірки документів на балансі Товариства станом на 31.12.2012р. резервний капітал обліковується у розмірі – 64 тис. грн.

Згідно з засновницькими документами і даними бухгалтерського обліку, а також балансом (форма №1) резервний капітал товариства створюється в розмірі не менше 5% від прибутку щорічно. Розмір резервного капіталу повинен складати не менше 15% від статутного капіталу за даними його останньої фінансової звітності

Протягом 2012 року, сума Резервного капіталу не змінилася.

Непокритий збиток Товариства станом на 31.12.2012 року становить 2 703 тис. грн.

2.7. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ.

Під час вибіркової перевірки бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з собівартістю робіт і послуг, встановлено, що данні операції здійснювалися відповідно до вимог чинного законодавства України з цих питань.

Доходи пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а сума доходу може бути достовiрно визначена.

Доход вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг та контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i доход вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСФЗ 18. Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї готової продукцiї вiдповiдно до полiтики пiдприємства не передбачено.

 У випадку надання пiдприємством послуг з виконання робiт, обумовлених контрактом, протягом погодженого часу, дохiд визнається в тому звiтному перiодi, у якому наданi послуги, i розраховуються на основi загальної вартостi контракту та вiдсоткiв виконання.

 Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право акцiонерiв на одержання платежу. Витрати, пов'язанi з одержанням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.

Дохід від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг) в 2012 році складає  496 тис. грн., інші операційні доходи – 19 тис. грн.

Дохід для цілей складання фінансової звітності відображається в відповідно до МСБО №18 «Дохід» в сумі справедливої вартості активів, які отримані, або підлягають отриманню за 2012 рік.

Витрати визнані витратами 2012 року одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійсненні.

Витрати для цілей складання фінансової звітності відображаються одночасно зі збільшенням зобов’язань відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Витрати операційної діяльності за 2012 рік склали 330 тис. грн., у тому числі:

ü      Матеріальні затрати – 98тис. грн.;

ü      Витрати на оплату праці –  48 тис. грн.;

ü      Відрахування на соціальні заходи – 20 тис. грн.;

ü      Амортизація – 5 тис. грн.;

ü      Інші операційні витрати – 159 тис. грн.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному данні, відображені в журналах – ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих товариству в період перевірки, стосовно витрат Товариства за 2012 рік відповідають первинним документам та даним фінансової звітності.

Фінансовий результат – збиток в сумі 64 тис. грн., який достовірно підтверджує правильність оцінки доходів і витрат за звітний період, відповідає рядок 225 «Звіту про фінансові результати».

Вiдповiдно до листа Мiнфiну України № 31-08410-06-5/30523 вiд 07.12.11 р. у фiнансовiй звiтностi не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк, оскiльки дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012 р.

2.9. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ .

На підставі отриманих облікових даних ми розрахували та проаналізували показники фінансового стану ПАТ “ Автотранспортне підприємство 13002”. Дані представлені в нижченаведеній таблиці.

Аналіз ліквідності підприємства

 № п/п

Показник

 

Формула розрахунку

Норм.

 знач.

На початок звітного періоду

01.01.2012

На кінець звітного періоду

31.12.2012

1

Коефіцієнт покриття

ф.1 р.260/ ф.1р.620

>1

 

0,69

0,59

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

ф.1(р.260-Σ(р.100-140))/ ф.1р.620

0,6-0,8

 

0,15

0,17

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

ф.1(р.220+230+240)/ ф.1р.620

>0,

збільш

0,03

0,03

4

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

ф.1 (р.260 - р.620)

>0,

збільш

 

-92,0

-151,0

 

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

1

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

ф.1р.380/ ф.1р.640

>0,5

 

0,36

0,22

2

Коефіцієнт фінансування

ф.1(р.430+480+620+630)/

ф.1р.380

>1,

зменш

1,75

3,60

3

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

ф.1 (р.260 - р.620)/ф.1р.620

>0,1

 

-0,32

-0,41

4

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

ф.1 (р.260 - р.620)/ф.1р.380

>0 збільш

 

-0,55

-1,47

 

Інтерпретація отриманих показників:

·                                Коефіцієнт покриття характеризує співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань. Для нормального функціонування підприємства цей показник має бути більшим за одиницю. Зростання його - позитивна тенденція. Орієнтовне значення показника підприємство встановлює самостійно. Воно залежатиме від щоденної потреби підприємства у вільних грошових ресурсах.

·                                Коефіцієнт швидкої ліквідності на відміну від попереднього показника, враховує якість оборотних активів і є більш суворим показником ліквідності, оскільки при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (запаси не враховуються). Якщо, коефіцієнт швидкої ліквідності дорівнює 0,5 (менше 1), то це означає, що на кожну гривню поточної заборгованості підприємство має лише 50 коп. ліквідних активів. Це є низьким показником за мірками більшості галузей. Однак у роздрібній торгівлі цей коефіцієнт невисокий, оскільки велика частина грошових коштів вкладена в запаси

·                                Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності). Він є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства і показує, яку частину короткострокових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно.

·                                Чистий оборотний капітал необхідний для підтримки фінансової стійкості підприємства, оскільки перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов'язаннями означає, що підприємство не лише може погасити свої короткострокові зобов'язання, але і має резерви для розширення діяльності.

Оптимальна сума чистого оборотного капіталу залежить від особливостей діяльності компанії, зокрема від її масштабів, об'ємів реалізації, швидкості оборотності матеріальних запасів і дебіторської заборгованості. Недолік оборотного капіталу свідчить про нездатність підприємства своєчасно погасити короткострокові зобов'язання.

·                                Коефіцієнт платоспроможності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу до підсумку балансу і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність. Коефіцієнт фінансової стабільності Товариства на 31.12.12 р. становить 0,22.

·                                Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів. Коефіцієнт фінансування показує скільки позикових коштів припадає на 1 грн. власних.

·                                Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка - капіталізована. Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку і подання цієї попередньої фінансової звітності відповідно до принципів визначеної облікової політики та міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі МСФЗ).

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової інформації, фінансового звіту, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень,  що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у попередній фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом  звітного періоду.

Відповідальність стосовно наданої попередньої фінансової звітності несе керівництво Товариства.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА:

Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо цієї  попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються для складання та достовірного подання  суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання попередньої фінансової звітності.

Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки.

5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА.

Складання аудиторського висновку (звіту) щодо комплекту фінансової звітності регламентується МСА, зокрема у відповідності з вимогами НКЦПФР МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності»,  МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА № 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». У зв’язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний аудиторський висновок складено відповідно до МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора»

5.1. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ МОДИФІКОВАНОЇ ДУМКИ

Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення. У зв'язку з тим, що за  умовами   договору  не було  передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку,  аудитори  не  виключають,  що подальшою  податковою перевіркою можуть бути виявлені  викривлення.

5.2. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (умовно-позитивний)

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року була підготовлена у рамках переходу Товариства на звітування відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та є попередньою.

Товариство підготувало вступний баланс  станом на 01.01.2012р. («дата переходу на МСФЗ») у відповідності з МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». 

На думку аудитора, попередня фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, за винятком обмежень, згаданих у цьому висновку, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до принципів облікової політики, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний комплект фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року.

Попередня фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних, трансформованих за вимогами МСФЗ.

В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

5.3.ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ

Аудитор звертає увагу на те, що існує ймовірність того, що попередня фінансова звітність може вимагати коригувань перед складанням остаточного варіанту фінансової звітності згідно з МСФЗ.

Звертаємо Вашу увагу на те, що згідно з МСФЗ тільки повний комплект фінансової звітності разом із порівняльною фінансовою інформацією та пояснюючими примітками може забезпечити достовірне представлення фінансового стану Товариства, результатів її операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ.

Товариство буде зобов’язане при представленні звітності за МСФЗ за 2013 рік повернутися і перерахувати цифри за 2012 рік, в разі якщо будуть випущені нові МСФЗ- стандарти.

6. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ.

6.1. ВІДПОВІДНІСТЬ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА.

Вартість чистих активів Товариства  визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку  та суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів Товариства  здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 «Статутний капітал акціонерного товариства», зокрема п. 3 Цивільного кодексу України.

При проведенні аналізу фінансового стану була розрахована вартість чистих активів Товариства. На кінець звітного періоду вона складає 103 тис.грн.Скоригований статутний капітал складає 1045 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.

6.2. НАЯВНІСТЬ СУТТЄВИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ МІЖ ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ, ЩО ПІДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА ІНШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ПОДАЄТЬСЯ ДО КОМІСІЇ РАЗОМ З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ.

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

В результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв’язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

6.3.ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ:

Товаристврм протягом 2012 року  не відбувалося дій, пов’язаних з  виконанням правочинів, які відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» визнано значними (10 і більше відсотків вартості активів Товариства  за даними останньої річної фінансової звітності).

 Аудитором були  виконані процедури щодо перевірки дотримання Товариством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинів.

У новій редакції СтатутуТовариства, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Автотранспортне підприємство», відображенівимоги положень Закону про порядокздійснення значних правочинів та правочинів, відносно здійснення яких існує зацікавленість.

Правління, за згодою Наглядової ради,  укладає  від імені Товариства наступні правочини :

ü      Щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством будь-якого майна Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, часток в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, тощо, на суму що перевищує 10 000 (десять тисяч доларів США) за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину;

ü      Щодо передання (здачі) в оренду (найом), суборенду майна Товариства, балансова вартість якого перевищує суму, еквівалентну 10 000,00 (десять тисяч) доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найом) такого майна дочірнім підприємствам Товариства, які Голова Правління вправі

ü      Вчинення будь-яких інших правочинів (в тому числі взаємопов’язаних, або прирівняних до таких) (укладення договорів, угод, контрактів тощо), укладених з одним й тим самим контрагентом, на суму, що сукупно перевищує суму, еквівалентну 10 000,00 (десять тисяч) доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину.

Наглядова рада має право у будь-який час прийняти рішення про зміну умов (параметрів) правочинів (встановити додаткові вимоги), вчинення яких підлягає затвердженню/узгодженню Наглядовою радою.

Загальні збори приймають рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається Посадова особа Товариства; член її сім'ї: чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить Посадовій особі Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

ü      є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

ü      отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (Посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

ü      внаслідок такого правочину придбаває майно;

ü      бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства Посадовими особами Товариства).

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

Правління протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов’язане надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість.

У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є Членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість Членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

Таким чином, на підставі  наданих до аудиторської перевірки документів Аудитор може зробити висновок, що Товариство у разі необхідності дотримається вимог законодавства щодо виконання значних правочинів.

6.4 ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ СТАНУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАСТВА.

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснювалося у 2012 році відповідно до розділу VІІ Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 6 від 21.02.2012р.).

Згідно Розділу VІІ Статуту, до складу органів управляння входять:

ü      Загальні збори акціонерів (Загальні збори);

ü      Наглядова рада Товариства (Наглядова Рада);

ü      Правління товариства (Правління);

ü      Може обиратися Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія).

Станом на 31.12.2012 року органами управління Товариства є Загальні збори акціонерів , Наглядова рада та Правління Товариства. Ревізійна комісія не створювалась.

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Компетенція, права, обов’язки, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Членів (Голови) Наглядової ради визначається законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради, в тому числі з її Головою.

Такі контракти можуть бути оплатними чи безоплатними.

Умови контрактів затверджуються Загальними зборами, в тому числі умови оплати діяльності Членів (Голови) Наглядової ради.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Наглядова рада обирається у кількості 3 (три) осіб строком на 3 роки.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі безоплатного договору з Товариством.

Наглядова рада здійснює свою роботу шляхом проведення засідань.

Голова наглядової ради Товариства обирається Членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено Статутом Товариства або положенням про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

На Товарисві існує Положення про Наглядову раду,затверджене Загальними зборами Товариства за Протоколом №6 від 21 лютого 2012 року.

Загальні збори є вищим органом Товариства.

Головує на Загальних зборах особа, обрана Загальними зборами.

Загальні збори можуть бути Черговими (Річними) та Позачерговими.

У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

За результатами діяльності Товариства за календарний рік Правлінням скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.

Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Порядок денний загальних зборів Товариства   попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Загальні збори є правомочними приймати рішення, якщо в них беруть участь власники 60 % акцій Товариства. Протокол .

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Голосування на Загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

На Товарисві існує Положення про Загальні збори, затверджене Загальними зборами Товариства за Протоколом №6 від 21 лютого 2012 року.

Правління є виконавчим органом Товариства та здійснює управління поточною діяльністю товариства.

Правління обирається у кількості 3 (три) осіб строком на 3 роки.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

Правління є колегіальним органом, який складається з трьох осіб, обраних Наглядовою радою товариства.

Членом Правління акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

Питання, що віднесенні до компетенції Правління вирішуються на засіданнях Правління шляхом голосування.

На Товаристві існує Положення про Правління,затверджене Загальними зборами Товариства за Протоколом №6 від 21 лютого 2012 року.

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Ревізійна комісія може обиратися Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, у кількості встановленій Загальними зборами та визначається відповідно до Положення про Ревізійну комісію.

Голова Ревізійної комісії обирається Членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

У Статуті Товариства не передбачено обрання корпоративного секретаря, тому у 2012 році Товариство не обирало корпоративного секретаря. Цю функцію виконує  фахівець по роботі з акціонерами.

Посада  внутрішнього аудитора в Товаристві не передбачена

Протягом звітного року Голова правління АТ здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом Товариства.

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю Товариства, вважає за необхідне зазначити наступне:

ü      система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль;

ü      адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками Товариства таким чином, щоб жоден працівник Товариства не мав  змоги зосередити у своїх руках усі необхідні для повної операції повноваження;

ü      бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

Щорічні загальні збори акціонерів за 2011 рік, проводились 21 лютого 2012 року, тобто в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» — до 30 квітня.

Термін проведення загальних зборів акціонерів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2012 рік призначено на 26 квітня 2013 року.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що система корпоративного управляння в цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Система внутрішнього контролю в Товаристві створена та діє.

6.5. ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ АУДИТОРОМ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВНАСЛІДОК ШАХРАЙСТВА.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

6.6. Інша інформація.

Інформації про те, що Товариство є професійним учасником фондового ринку Аудитору не надано.

Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України “Про іпотечні облігації”; стан виконання зобов’язань за борговими та іпотечними цінними паперами (вид та розмір зобов’язань за цінними паперами, своєчасність та повнота виконання зобов’язань за цінними паперами відповідно до проспекту емісії): ынформації про те, що Товариство випускає облігації та інші цінні папери Аудитору не надано.

Відповідність вимогам законодавства України розміру власного капіталу компанії з управління активами, яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів:інформації про те, що Товариство є компанією з управління активами Аудитору не надано.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» наведені нижче.

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 13002» ( протокол №6 від 21 лютого 2012 року) відбулися зміни у складі посадових осіб емітента, в зв’язку з переобранням складу Правління та Наглядової Ради Товариства:

- відкликано Голову Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська житлова компанія «КЖК» в особі Генерального директора Клименко Ірини Сергіївни (код ЄДРПОУ 33881437). Товариство перебувало на посаді з 29 жовтня 2009 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента становить - 76,36%, 15 955 800 шт. простих іменних акцій;

- відкликано Члена Наглядової ради Компанія «West Midlands Holdings Corp.» в особі уповноваженого представника Копилова Дениса Валерійовича. Товариство перебувало на посаді з 29 жовтня 2009 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента становить - 0,003%, 622 шт. простих іменних акцій;

- відкликано Члена Наглядової ради Відкрите акціонерне товариства «Лакма», в особі в.о. Голови правління - Генерального директора Костенко Володимира Івановича (код ЄДРПОУ 00204625). Товариство перебувало на посаді з 29 жовтня 2009 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента становить - 0,00002%, 5 шт. простих іменних акцій;

- відкликано в.о. Голови Правління Анікушина Володимира Миколайовича (паспорт СН №326896, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві 29.10.1996 року). Перебував на посаді з 28.04.2010 року. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,00%, 0 шт. акцій;

- відкликано Члена Правління Масол Людмилу Вікторівну (Паспорт серії СН №499329, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві. 17.06.1997 р.). Перебувала на посаді з 29 жовтня 2009 р. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,00%, 0 шт. простих іменних акцій;
- відкликано Члена Правління Фуштей Георгія Івановича (Паспорт серії МЕ №020625, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 24.05.2002 року). Перебував на посаді з 29 жовтня 2009 р. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,00%, 0 шт. простих іменних акцій;

- призначено Члена Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська житлова компанія «КЖК» ( код ЄДРПОУ: 22925945). Призначено строком на 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента становить - 76,36%, 15 955 800 шт. простих іменних акцій.;

- призначено Члена Наглядової ради Публічне акціонерне товариство «ЛАКМА» ( код ЄДРПОУ: 00204625). Призначено строком на 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента становить - 0,00002%, 5 шт. простих іменних акцій.;

- призначено Члена Наглядової ради Копилова Валерія Володимировича (тимчасова посвідка на постійне проживання в Україні серія КИ №010753, видана УГІРФО ГУ МВС України в м. Києві 05.05.2004 р.). Призначений строком на 3 роки. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: ПАТ "Лакма" заступник директора з загальних питань. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,503%, 105 110 шт. простих іменних акцій;

- призначено Голову Правління Анікушина Володимира Миколайовича (паспорт СН №326896, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві 29.10.1996 року). Призначений строком на 3 роки. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: Начальник відділу ЗАТ «АЛЬТАЇР». Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,00%, 0 шт. простих іменних акцій;

- призначено Члена Правління Фуштей Георгія Івановича (Паспорт серії МЕ №020625, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 24.05.2002 року). Призначений строком на 3 роки. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: інженер служби експлуатації будівель та споруд ПрАТ «Комплекс «Либідський». Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,00%, 0 шт. простих іменних акцій;

- призначено Члена Правління Підгірного Ігоря Анатолійовича (паспорт НА №815900, виданий Кам’янець-Подільським МВ УМВС України в Хмельницькій обл. 19.02.2000 року). Призначений строком на 3 роки. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: ПрАТ "Комплекс"Либідський"- заступник Голови правління з питань оренди. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,00%, 0 шт. простих іменних акцій.

На засіданні Наглядової Ради ПАТ «Автотранспортне підприємство 13002» ( протокол №01/12 від 21 лютого 2012 р.) обрано Голову Наглядової Ради Товариства:
- призначено Голову Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська житлова компанія «КЖК» ( код ЄДРПОУ: 22925945). Призначено строком на 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента становить - 76,36%, 15 955 800 шт. простих іменних акцій.

7. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

Повне найменування:Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Добсон-консалтинг» (Аудитор).

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності: Свідоцтво № 1909, рішення Аудиторської палати України№100  від 30.03.2001 р., термін чинності свідоцтва продовжено рішенням АПУ від 27.01.2011 року №227/3 до 27.01.2016 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Свідоцтво П 000016, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку внесено до реєстру за номером 16. Строк дії  свідоцтва  до 27.01.2016 року

Місцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф.89

Телефон (факс): тел / факс: (044) 492-79-47.

8. Дата і номер договору на проведення аудиту:

№ 0027  від 12.03.2013 р.

9. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту:

Дата початку перевірки 12.03.2013 р., дата закінчення перевірки 21.03.2013 р.

10. Підпис.

Виконавець — Аудитор

Сертифікат «А» № 001885 продовжено до 27.12.2013 року згідно рішення Аудиторської Палати України № 195/2 від 30.10.2008 року.

 

 

 

 

С.А. Слугіна

 

Директор ТОВ «Аудиторська фірма
«Добсон-консалтинг»»

Сертифікат «А» № 001885 продовжено до 27.12.2013 року згідно рішення Аудиторської Палати України № 195/2 від 30.10.2008 року

 

 

 

 

 

 

С.А. Слугіна

 

М.П.

 

24.04.2013 року

 

 

 


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 року

 

1.      Основні положення облікової політики

1.1.           Загальні положення

Фінансова звітність була підготовлена на основі облікових оцінок, чинних станом на 31 грудня 2012 року, як описано нижче. Вони використовуються в усіх періодах, що представлені у фінансовій звітності, крім випадку коли застосовані певні правила і виключення до бухгалтерського обліку при переході на МСФЗ.

1.2.           Заява про відповідність

Фінансова звітність за 2012 рік підготовлена у рамках переходу Товариства на звітування за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – «МСФЗ»).

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, затверджена для випуску 07 лютого 2013 року і підписана управлінським персоналом в особі голови правління.

1.3.           Функціональні валюта

Компанія веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності.

1.4.           Звітний період

Звітний період включає 12 місяців: з 1 січня по 31 грудня 2012 року.

1.5.           Принципи оцінки

Фінансова звітність була підготовлена ​​на основі історичної вартості.

Компанія веде бухгалтерський облік відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку П(С)БО. Фінансова звітність за 2012 рік була підготовлена ​​на основі даних українського бухгалтерського обліку, і була скорегована для приведення у відповідність до МСФЗ. Ці коригування включають в себе рекласифікації для відображення економічної сутності операцій,  включаючи рекласифікації деяких активів та зобов'язань, доходів та витрат за відповідними статтями фінансової звітності.

1.6.           Використання оцінок і суджень

При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені судження, оцінки та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки відносяться в основному до визначення строків експлуатації, оцінки запасів, визнання і зміни забезпечень та вимірювання забезпечень і погашення майбутніх податкових вигод.

Оцінені  значення і основні допущення переглядаються на постійній основі. Фактичні суми можуть відрізнятися від допущень і оцінок, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як очікувало Товариство на кінець звітного періоду.  Як тільки з’явиться нова інформація, різниця відображається в Звіті про фінансові результати, і відповідно змінюються допущення. Зміни оціночних суджень визнаються в тому періоді, в якому здійснено перегляд судження, якщо зміни в оцінках впливають тільки на цей період, або в поточному та наступних періодах, якщо зміни в оцінках впливають на поточний та наступні періоди.

Всі допущення і оцінки здійсненні на фактах, відомих на кінець звітного періоду. Вони визначаються на основі найбільш можливого результату майбутнього розвитку бізнесу, включаючи ситуацію в економічному секторі і загальне бізнес-середовище.

Фінансова звітність станом на 31.12.2013 року буде першою звітністю, складеною відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Станом на 31.12.2012 року складається попередня фінансова звітність

Облікова політика застосовується при підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, а також при підготовці початкового Звіту про фінансовий стан (Баланс) на 1 січня 2012 року (дата переходу на МСФЗ).

При підготовці початкового Балансу (Звіту про фінансовий стан) коригуються суми, вказані раніше в фінансової звітності, підготовленої відповідно до принципів ведення бухгалтерського обліку в Україні

1.7.           Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Дата переходу на МСФЗ – 1 січня 2012 року. Вплив  на відображення власного капіталу, загального сукупного прибутку і руху грошових коштів, представлено в цьому розділі, внаслідок переходу на МСФЗ, що пояснюється в примітках та супроводжувальних таблицях.

Під час першого застосування, МСФЗ 1 дозволяє певні звільнення від повного ретроспективного застосування МСФЗ. Товариство скористалося певними винятками і деякими додатками звільнення, які зазначені нижче.

а).  Фінансові активи та зобов’язання, які не були визнані згідно з національних стандартів бухгалтерського обліку, що використовувалися Товариством раніше до дати переходу на МСФЗ, не визнаються у відповідності з МСФЗ.

б).  Товариство використовувало систему оцінки згідно МСФЗ, які відповідають тим, які відповідають тим, які застосовувалися згідно стандартів ПСБО (з правкою на відмінності облікової політики), якщо існують об’єктивні свідчення, що ця оцінка була помилковою.

в). Товариство вирішило використовувати історичну вартість як умовну вартість на дату переходу для  об’єктів нерухомості, машин і устаткування.

г). Товариство прийняло рішення використовувати факти і обставини, що існують на дату переходу для визначення класифікації оренди. Така оцінка не була зроблена згідно з попередніми стандартами ПСБО.

2.      Основні принципи облікової політики

Наступні основні принципи облікової політики були послідовно застосовані до всіх періодів при підготовці фінансової звітності та підготовці початкового звіту про фінансове становище на 1 січня 2012 року в цілях переходу на МСФЗ, якщо інше не зазначено.

Принципи облікової політики були послідовно застосовані.

2.1.           Основні засоби

Основні засоби зараховуються  на баланс по їх фактичній собівартості.

Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений засіданням виробничої комісії, більше року (або операційного циклу, якщо він більше року), а первісна вартісна оцінка якого дорівнює або перевищує 2 500 грн.

Будівлі, устаткування, транспортні засоби, меблі, комп’ютерна і оргтехніка, офісне обладнання,  відображається на дату складання фінансової звітності за вартістю його придбання, за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.

Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом виходячи із строку корисного використання.

Витрати на капітальний ремонт та поліпшення об’єктів основних засобів додаються до вартості відповідного активу, якщо це приносить економічну вигоду в майбутньому і списуються з використанням лінійного методу протягом терміну експлуатації активу.

Станом на 31.12.2012 року балансова (залишкова) вартість об’єктів основних засобів склала 1,2 тис. грн..

2.2.           Незавершені капітальні інвестиції

На балансі Товариства обліковуються незавершені капітальні інвестиції в сумі  8,9 тис. грн., вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, що здійснюються підприємством.

2.3.           Довгострокові фінансові інвестиції

Облік довгострокових фінансових інвестицій здійснюється у відповідності до МСБО 28 «Облік інвестицій в асоційовані підприємства» та МСБО 31 «Облік спільної діяльності».

На балансі Товариства обліковуються довгострокові фінансові інвестиції в сумі  243,7 тис. грн..

2.4.           Запаси

Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю.

При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ФІФО.

Станом на 01.01.2012 року та 31.12.2012 року запаси незмінні, та включають будівельні матеріали на суму 157,6 тис. грн.

2.5.           Дебіторська  заборгованість

Всі наведені суми дебіторської заборгованості є короткостроковими. Чиста балансова вартість торгової дебіторської заборгованості вважається суттєвим наближенням до справедливої вартості.  Як очікується, дебіторську заборгованість буде погашено протягом шести місяців. З огляду на це, вартість грошей у часі не є суттєвою.

Станом на 01.01.2012 року та 31.12.2012 року сума резерву сумнівних боргів не визнавався.

Уся дебіторська заборгованість Товариства була переглянута на предмет знецінення.

2.6.Грошові кошти та їх еквіваленти

Звіт про рух грошових коштів складається прямим методом.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають  наступне:

 

Станом на 01.01.2012р., тис. грн.

Станом на 31.12.2012р., тис. грн.

Поточні рахунки в національній валюті

7,6

9,5

Станом на 31 грудня 2012 року, 31 грудня 2011 року та 1 січня 2011 року всі поточні рахунки розміщені в українських банках, які мають високий кредитний рейтинг.

2.7.                        Капітал та резерви

Станом на 01.01.2012 року та 31.12.2012 року внесений  статутний капітал Товариства оплачений повністю.

Акціонерам належать право голосу, право отримувати заявлені дивіденди, а також право на залишкові активи Компанії.

Капітал Товариства, що розподіляється серед акціонерів, обмежений сумою коштів, які вказуються в офіційній звітності, підготовленої відповідно до українських положень бухгалтерського обліку.

2.8.                        Кредиторська заборгованість та інші поточні зобов’язання.

Кредиторська заборгованість відображена в фінансовій звітності Товариства як поточна, з сподіванням на погашення в ході свого нормального операційного циклу. Зобов’язання не утримуються з метою продажу. Управлінським персоналом зроблено висновки, що зобов’язання підлягають максимальному погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду.  

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2012 року становить 135,0 тис. грн., інші поточні зобов’язання – 236,0 тис. грн.

2.9.                       Доходи та витрати

 Доходи та витрати Товариства включалися до складу Звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi. Тому доходи i витрати визначалися, коли вони вiдбувалися i вiдображалися в бухгалтерському облiку та фiнансовому звiтi тих перiодiв, до яких вони належать. Витрати визнавалися на основi прямого зв’язку мiж ними та отриманими доходами. За 2012 рік Товариство отримало збиток у розмірі 64,0 тис. грн.

2.10.             Податкове законодавство

Головним завданням податкової політики ПАТ «АТП 13002» є забезпечення повної та своєчасної сплати всіх встановлених законодавством податків та інших обов'язкових платежів.

Голова правління                                                                  В.М.Анікушин